Text

Framtidens energi

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Framtidens energi är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, resurseffektivitet och digitalisering – mot en hållbar framtid, i samproduktion med industri och samhälle.

Filmen visar en kort presentation av de olika labmiljöerna som finns inom Framtidens energi på MDU.

Forskningen inom framtidens energi möter utmaningarna inom energi – och miljösystem genom att utveckla processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering i övergången till ett system för förnybar energi. Tillsammans med industri och samhälle utvecklas bland annat effektiva och innovativa energisystem som sliter mindre på miljön och minimerar utsläppen. Våra forskare tar fram nya metoder för att använda förnybar energi som exempelvis sol, - vind och bioenergi och för att skapa energilösningar som är både resurseffektiva och flexibla nog att möta morgondagens utmaningar.

Inom Framtidens energi verkar 7 professorer, ytterligare 20 seniora forskare samt ett 30-tal doktorander.

 

Framtidens energi bedriver forskning inom områdena

  • Förnybar energi med fokus på sol och bioenergi och integrering av förnybar energi i energisystemet
  • Resurseffektivisering med fokus på energieffektivisering, låga utsläpp och återvinning av näringsämnen och material
  • Digitalisering för energieffektivisering och bättre miljöprestanda

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi ryms forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Dessutom är verksamheten delaktig i forskarskolorna Reesbe (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment), Array, Future Proof Cities och INDTECH.

Forskningsområden

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med komponenter, processer och system för att omvandla biomassa, inklusive avfallsströmmar, till värme, el och fordonsbränsle samt användning av solenergi och vindkraft.

Läs mer om Förnybar energi

Digitalisering av framtidens energi

Inom Digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn.

Läs mer om Digitalisering av framtidens energi

Resurseffektivisering

Inom Energiffektivisering arbetar forskarna med användning av bioenergikällor som möjliggör återvinning av till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mer om Resurseffektivisering

Mer information om Framtidens energi

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Framtidens energi,
kontakta forskningsledare Eva Thorin.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Målet är att utveckla lösningar som förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Projektet syftar till att utveckla en energieffektiv och kostnadseffektiv lösning för vertikal odling inomhus (IUVF) baserad på gödslingseffekten av CO2.


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projekt GEFWIN syftar till att demonstrera, testa och utvärdera den nya tillverkningsmetoden för vindkraftverksblad; "Rapid Tow Shearing" som förväntas leda till minskad mängd använt material och bättre designflexibilitet.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vinnova; Eurostars

Syftet med HH-KK är att möjliggöra forskningssamarbete mellan Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, BillerudKorsnäs och Mondi för givande samverkan med ömsesidig nytta.


Projektansvarig vid MDU: Anders Avelin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Kunskapen från projektet ämnar bidra till att utveckla de mest effektiva cirkulära avfallshanteringslösningarna i reningsanläggningar för avloppsvatten och för att främja återvinningen av vattenresurser.


Projektansvarig vid MDU: Lara Carvalho

Huvudfinansiering: Mälardalens universitet, Mälarenergi, Eskilstuna energi och miljö, VafabMiljö Kommunalförbund

I ett flerårigt samarbete kommer LKAB att investera 80 miljoner kronor i forskning kring hållbar gruvdrift. Framstående forskare vid bland annat Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens Universitet ska i nära samarbete med LKAB:s medarbetare utveckla lösningar som bidrar till företagets transformation - koldioxidfria processer och produkter 2045. MORMOR är ett av nio projekt med fokus på riskhantering i gruvan för att undvika bränder eller farlig miljö genom mätning av luftburna partiklar och giftiga föreninga för att ge en tidig varning till personalen i gruvan. Sensorer kommer att placeras på fordon såväl som stationära. Fordonen är både med dieselmotorer och helt batterielektriska. Nya förutsättningar för elfordon/batterier är särskilt i fokus.


Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

Projektet ska ses som en plattform för utbildning där Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens universitet i samskapande med industrin erbjuder utbildningar som ska möta den råvarubaserade industrins behov.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Det allmänna målet för RELIEF är att främja potentialen hos modellerna för högre utbildning (HE) och Vocational Education & Training (VET) för att tillhandahålla nya utbildningsmetoder, innovativt läromedel och utbildningsmetoder inom området bioekonomi med fokus på att öppna upp nya lärandemöjligheter för att införliva bioekonomiska principer och praxis i jordbruket.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: European Education and Culture Executive Agency, call ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO

Syftet med SUPREMAS är att utveckla en ny teknologi för rening av syngas från förgasning.


Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Europakommissionen

Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål och hjälpa samhället att utveckla bättre klimatreducerande och anpassningsstrategier.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Vinnova

SOLVE är ett konsortium av universitet, företag och organisationer i den offentliga sektorn som genomför samverkande forskningsprojekt som syftar till snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet.


Projektansvarig vid MDU: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

En vanlig kritik mot storskaliga solcellsparker är konkurrensen mellan mark för energi och mark för mat som skapar djupa konflikter mellan de globala hållbarhetsmålen. En av de hållbara och tekniska lösningarna för att ta itu med hållbarhetsmålens konkurrens är användning av solcellssystem som kombinerar el- och grödoproduktion. Genom att studera sambandet mellan vatten, mat, energi och klimat kommer detta projekt att ge en djupgående förståelse för sambandet mellan solstrålningsfördelning på grödnivå, solelproduktion, mikroklimat och grödaavkastning för agro-solcellssystem. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hur denna teknik bidrar till mat, vatten och energisäkerhet under ett normalt meteorologiskt år såväl som under extrema händelser, som 2018 års torka eller under framtida modellerade klimatförändringar.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: FORMAS

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut.


Projektansvarig vid MDU: Sebastian Schwede

Huvudfinansiering: SVU