Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Digitaliserat arbete och organisering

Projektet syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Avslutat

Start

2016-12-01

Avslut

2017-09-30

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Fokus är på hur sådana möjligheter kan förverkligas genom organisatoriska innovationer och förändrade affärsmodeller, eller omvänt hur man säkerställer att digitaliseringens möjligheter stöds av företagens organisations- och affärsmodeller. Detta görs genom att forskare, tillsammans med företag inom metalliska material, definierar och utforskar de viktigaste frågorna för att företagen ska kunna proaktivt förnya sina verksamheter.

Ett viktigt mål för projektet är att starta en forskarskola som kombinerar de vetenskapliga disciplinerna industriell ekonomi och arbetsvetenskap. Forskarskolan är planerad i så måtto att antagningskrav, kursplan, ansvariga ämnen, budget och liknande är fastställt, och en ansökan till KKS om finansiering är utarbetad. Nu återstår att ta fram specifika, företagsinitierade doktorandprojekt.

I detta projekt kommer moderna och traditionella enheter inom samma företag att studeras med avseende dels på personalens syn på sitt arbete och dess innehåll, förväntningar på ledarskap o.s.v., dels på ledningens syn på rekrytering och organisering av de olika enheterna, observerade kulturskillnader och liknande. Resultaten kommer att presenteras och diskuteras i workshops med företag inom metallindustrin med och målet är att utforma intressanta doktorandprojekt för företagen så att forskarskolan kan starta.

Projektet bedrivs i samarbete med Jernkontoret och Chalmers, och MDH ansvarar i projektets första (idéutvecklings-)fas för att genomföra observationer och djupintervjuer för att på så sätt identifiera frågeställningar och projektinnehåll för forskarskolan; något som även bearbetas i företagsworkshops. I projektets andra (utforskande) fas ansvarar MDH för att genomföra kvalitativa studier baserade på de identifierade forskningsfrågorna som resulterar i skriftliga rapporter.

Projektet utförts inom Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas samt Energimyndigheten