Text

Förnybar energi

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Resurseffektivisering

Robotik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Mikrosensorer för bättre hälsa

Syftet med projektet är att bland annat att bygga upp ett nätverk av praktiker, tillverkare och konstruktörer inom området och stärka den kompetens som byggts upp vid Mälardalens högskola inom medicinsk teknik och sensorteknik, för att på ett bättre sätt kunna ta tillvara de resultat som kommer fram.

Avslutat

Start

2006-01-01

Avslut

2007-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att: Bygga upp ett nätverk av praktiker, tillverkare och konstruktörer inom området och stärka den kompetens som byggts upp vid Mälardalens högskola inom medicinsk teknik och sensorteknik, för att på ett bättre sätt kunna ta tillvara de resultat som kommer fram. Utveckla och sprida nyutvecklad teknik för förebyggande hälsovård och friskvård samt sjuk- och hemvård till företag, som arbetar inom dessa områden, för att öka deras konkurrenskraft och lönsamhet.

Sekundärt kommer lönsamheten även i andra branscher i regionen att gynnas genom främjad hälsa och minskade sjukskrivningar. Genom att utveckla och använda flexibla, bärbara multisensorsystem får mätning av fysiologiska parametrar, såsom hjärtverksamhet och andning, kommer till exempel företag som arbetar med företagshälsovård eller hemsjukvård att kunna upptäcka försämrade hälsotillstånd i ett tidigare stadium än idag samt kunna nå ut till patienter på arbetsplatsen eller i hemmet med avancerad teknisk utrustning och därmed minska antalet sjukhusbesök.

Användandet av systemen inom friskvård/idrott utgör ytterligare ett viktigt tillämpningsområde. Genom att ställa dessa nya verktyg till förfogande får företagshälsovård och hemsjukvård är förhoppningarna att potentiella sjukdomstillstånd kan upptäckas på ett tidigare stadium än vad som är fallet idag och genom förebyggande åtgärder skulle antalet sjukskrivningar kunna minskas. Detta skulle på sikt kunna minska lidandet hos drabbade personer men även innebära ekonomiska besparingar.Utvecklingen av ny teknik kan komma regionens näringsliv till godo genom att växla upp den kompetens som byggts upp vid Mälardalens högskola, innebära framtagning och tillverkning av produkter för teknikföretag samt även innebära start av nya företag inom regionen.