Text

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

VIP-projektet

Rapporten presenterar resultaten från en utvärdering av det våldsförebyggande programmet Viktig intressant person (VIP).

Utvärderingens övergripande syfte har varit att 1) undersöka giltigheten i VIP-programmet dvs. insatsens programteori, 2) undersöka hur insatsen genomförts, dvs. programtrohet samt 3) utvärdera programmets resultat, dvs. om deltagande i VIP leder till positiv förändring för kvinnor och män med stödinsatser i form av SoL eller LSS avseende psykisk hälsa, utsatthet för våld och Känsla av sammanhang (KASAM). 

Avslutat

Start

2016-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Rapporten presenterar resultaten från en utvärdering av det våldsförebyggande programmet Viktig intressant person (VIP). VIP är ett strukturerat målgruppsanpassat utbildningsprogram med pedagogiska inriktning som bedrivits i Eskilstuna kommun sedan 2014. Insatsen utgör en arbetsmetod som har utvecklats för att hjälpa personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Målgruppen för insatsen är kvinnor och män som har insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service (LSS). Syftet med VIP-insatsen är att minska våldsutsattheten för denna grupp genom att ge dem det stöd de behöver och har rätt till. Den sammantagna bedömningen av utvärderingen är att våldspreventionsprogrammet VIP skapat en positiv utveckling för deltagarna. Förutom att insatsen visar att Känslan av sammanganhang ökat vittnar flertalet brukare om både kunskapsmässig, attitydmässiga och beteendemässiga förändringar som ett direkt resultat av insatsen. Samtidigt som detta sägs kan det emellertid konstateras att det föreligger ett behov av fortsatt kunskapsutveckling, genom systematisk uppföljning och utvärdering av VIP-insatsen.

Projektets syfte

Utvärderingens övergripande syfte har varit att 1) undersöka giltigheten i VIP-programmet dvs. insatsens programteori, 2) undersöka hur insatsen genomförts, dvs. programtrohet samt 3) utvärdera programmets resultat, dvs. om deltagande i VIP leder till positiv förändring för kvinnor och män med stödinsatser i form av SoL eller LSS avseende psykisk hälsa, utsatthet för våld och Känsla av sammanhang (KASAM).

Projektets mål

Genom samproduktion bedöma om det finns rimliga belägg för att utbildningsinsatser av det slag som ges inom ramen för VIP kan sägas vara lämpade för målgruppen kvinnor och män med intellektuella/psykiska funktionsnedsättningar i allmänhet och därmed har potential att förändra de kunskaps- och beteendevariabler som programmet avser att göra hos de medverkande.Studerad program- eller ”programtrohet” i genomförandet av programmet genom att undersöka i vilken mån den utbildning som ges är i överensstämmelse med det fastslagna VIP-programmets intentioner eller ”teori”.
Genom mätning av exempelvis självkänsla, självmedvetenhet och våldsutsatthet före och efter insats blir det möjligt att fånga det förändringar som sker över tid. I detta skede av utvärderingen undersöks resultatet av VIP-insatsen, dvs. på vilka eller vilket sätt insatsen har potentialen att förändra brukarnas psykiska hälsa, utsatthet för konflikter och våld samt Känsla av sammanhang (KASAM).

Aktiviteter

Steg 1 – Programteoretiskt arbete och före-mätning:

  • Litteraturstudie
  • Etikansökan
  • Genomförande av samproduktionsseminarium med fokus på programteori
  • Intervjuer med grundarna och VIP-ledare
  • Före-mätning av brukarnas psykiska hälsa, utsatthet för våld och konflikter och KASAM-värde

Steg 2 – Programtrohet:

  • Genomförande av samproduktionsseminarium med fokus på programtrohet

Steg 3 – Efter-mätning: Efter-mätning med brukare

  • Genomförande av samproduktionsseminarium med fokus på resultat och effekter av insatsen

Relevanta länkar

Viktig Intressant Person (VIP) i användning - En resultatutvärdering med programteoretisk ansats Länk till annan webbplats.