Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Ungas väg in på arbetsmarknaden

I avhandlingsprojektet studeras lokal aktivering av unga människor som lever med försörjningsstöd.

Avslutat

Start

2014-09-01

Avslut

2021-08-08

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

I avhandlingsprojektet studeras lokal aktivering av unga människor som lever med försörjningsstöd. Aktivering är en arbetsmarknadspolitisk insats som ska underlätta arbetslösas inträde på arbetsmarknaden. Studiens blickfång riktas mot de ungas villkor och identitetsskapande i ett aktiveringsprogram. Teoretiskt tar studien avstamp i Goffmans perspektiv på totala institutioner. Ett etnografiskt inspirerat tillvägagångssätt kombineras med en narrativ ansats, där de ungas berättelse om aktiveringen är i centrum. I människors berättande framträder deras erfarenheter och identiteter, samtidigt som nya erfarenheter och identiteter skapas i berättandet. Hur de unga beskriver och ser på sig själva, det vill säga skapar sina identiteter, analyseras som en fråga om anpassning men också motstånd mot makt – en makt som i aktiveringsprogrammet verkar genom föreställningar om normalitet och avvikelse. De unga berättar om arbetsmarknadsprogrammet som en verksamhet i vilken de deltar i meningslösa aktiviteter som inte leder till jobb. Aktiveringen innebär snarare att de unga förändras och disciplineras i andra avseenden. De unga har anammat nya värderingar och förhållningssätt. Arbetsmarknadsprogrammet kan förstås och betecknas som en normaliseringspraktik och en semitotal institution.


Projektets syfte

Det övergripande syftet är att studera ungas villkor i ett lokalt aktiveringsprogram.


Projektets mål

Projektets mål är att öka kunskapen om de hinder som unga försörjningsstödstagare möter när de försöker ta sig in på arbetsmarknaden, samt att bidra till att utveckla och förbättra kommunernas arbete riktat till unga människor som lever med försörjningsstöd.

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål