Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

PFA – stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet

Utbildningsinnovationen Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt (PFA) grundar sig i samverkan mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola som började 2010.

Den tidigare samverkan har innehållit en pilot/interventionsstudie, rapporter (2011; 2013) och en bok (2015). Parallellt med samverkan har Eskilstuna kommun i utbildningsinsatser infört PFA som arbetssätt i all omsorgsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetet har varit lyckosamt och rönt stort nationellt intresse (bokförsäljning och nationell export av utbildningen; 750 böcker har sålts, 230 medarbetare och 20 chefer har utbildats i PFA) och även ett växande Europeiskt intresse.

Föreliggande fortsättningsprojekt gäller vidare samverkan i att dokumentera och utvärdera PFA internationellt i vetenskapssamhället (vetenskaplig granskning sk. peer review) i en internationell vetenskaplig publikation samt att med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapa en implementerings- och utvärderingsmodell för PFA.

Avslutat

Start

2016-12-01

Avslut

2017-05-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Med detta vidare samarbete för vetenskaplig evidens och utformande av en implementerings- och utvärderingsmodell ges möjligheter för utveckling, spridning och expansion av kommunens utbildningsverksamhet inom PFA. Arbetet med att dokumentera och utvärdera PFA internationellt i vetenskapssamhället (vetenskaplig granskning sk. peer review) i en internationell vetenskaplig publikation, samt att med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapa en implementerings- och tillhörande utvärderingsmodell för PFA, ska genomföras i ett samarbete mellan Christine Gustafsson (MDH), Marie Skoghill (Utvecklingsledare Eskilstuna kommun), Anders Lindström och Karin Löwenborg (utvecklare Eskilstuna kommun). De ovan nämnda skall mellan sig fördela ansvar för projektets olika aktiviteter som kommer att pågå parallellt under projekttiden. Projektet innebär att skapa vetenskaplig evidens (vetenskaplig artikel) och att utgöra stöd i arbete med att utforma en implementerings- och utvärderingsmodell för ökade möjligheter av bättre utveckling, spridning och expansion av kommunens utbildningsverksamhet inom PFA. Därtill att integrera en aktiv forskare i LSS verksamheten/förvaltningen vid kontoret i Företagens hus.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål