Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

IHR Intensiv hemrehabilitering

Forskningsprojektet avser att kartlägga multidimensionell hälsa bland äldre vuxna (65+) som erhåller intensiv hemrehabilitering jämfört med en kontrollgrupp som erhåller traditionella omsorgsinsatser. Dessutom avser projektet belysa äldres perspektiv på interventionen och interprofessionella teamets beskrivningar av rehabiliteringsåtgärderna i interventionen. Projektet har en mixed-methods-design; där en randomiserad interventionsstudie kombineras med efterföljande kvalitativa intervjuer med de äldre samt processutvärdering av interventionen. 

Avslutat

Start

2015-10-01

Avslut

2021-12-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål