Text

Förnybar energi

SMET – Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening

Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Sammanfattning

Det finns många skäl till att öka kvaliteten på slam från svenska reningsverk, framförallt ur ett resursperspektiv. Fokus ska vara att näringsämnen ska kunna användas för återföring till jordbruksmark, med så liten tillförsel av föroreningar som möjligt. Projektet undersöker insatser för att minska metallkoncentrationerna i slam vid reningsverk, bland annat genom att undersöka metoder för att separera metallerna. Ett alternativ som studeras är bärarbaserad adsorption, ett fysiokemiskt primärrenings-steg som alternativ till förfällning.

Projektets mål är att:

  • Utreda möjligheterna att höja slamkvaliteten med avseende på resursutvinning
  • Undersöka specifika insatser för att höja värdet på slammet eller resurser ur slammet, t ex genom: metallseparering, eventuellt med bärarbaserad adsorption som ersättning till fällning
  • Utvärdera möjliga lösningar ur ett systemperspektiv