Text

Utbildningsprocessen

Här hittar du mer information kring hur antagning till utbildning på forskarnivå går till, hur du ansöker, hur induviduell studieplan fungerar samt hur du kan tillgodoräkna dig för utbildning på forskarnivå.

Antagning

Antagning till utbildning på forskarnivå görs enligt universitetets antagningsordning. Ansökan kan göras löpande under läsåret eller vid specifika tidpunkter. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett.

En förutsättning för att kunna antas till utbildning på forskarnivå är att det finns en finansiering för hela utbildningstiden. Lediga utbildningsplatser och utlysningar av anställningar som doktorand annonseras på webbsidan för lediga anställningar.

Lediga anställningar

Anvisningar om behörighet, urval och antagningsprocessen finns i universitetets antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Ansök om forskarutbildning

Mer information om antagning

Om du intresserad av att studera på forskarnivå och vill veta mer om när nästa antagning till ett visst ämne äger rum kontakta samordnaren för forskarutbildning:

Kontakta forskarutbildningsledare

Individuell studieplan på forskarnivå

Innan antagningen ska varje doktorand få en individuell studieplan (ISP). Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument som innehåller de konkreta prestationskrav som finns på doktoranden.

Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument för såväl doktoranden som lärosätet. Därför ska de konkreta prestationskrav som finns på doktoranden, handledaren och akademin dokumenteras väl. Planen för det kommande årets arbete ska vara detaljerad och finansieringsplanen ska gälla för hela studietiden. Den individuella studieplanen ska årligen följas upp och revideras vid ett planeringsmöte mellan doktorand och handledare. Därutöver ska den revideras i samband med varje större förändring av villkoren för studierna.

När planen är reviderad, granskad av LKA och fastställd av fakultetsnämnden ska doktorand, huvudhandledare och akademichef intyga att de har tagit del av och godkänt planen genom att skriva under den. Den fastställda och underskrivna studieplanen ska sedan skickas in till LKA för arkivering.

Webbaserat system för ISP

De individuella studieplanerna läggs upp i ett webbaserat system. För att en ny doktorand ska få tillgång till ett eget konto kan huvudhandledare kontakta akademins samordnare för forskarutbildning som skapar kontot.

Inloggning i Webb ISP systemet Länk till annan webbplats.

Tillgodoräknande för utbildning på forskarnivå

Tidigare genomförda högskole/universitetsutbildningar eller utbildningsmoment får tillgodoräknas. Akademichef fattar beslut om en utbildning/moment kan tillgodoräknas.

För lokala bestämmelser avseende tillgodoräknande se regler för utbildning på forskarnivå. Ansökan om tillgodoräknande för utbildning på forskarnivå görs på nedanstående blankett, vilken används för följande varianter av tillgodoräknande:

  • Tillgodoräknande av tidigare genomförd utbildning eller verksamhet, i samband med (efter) antagning till utbildning på forskarnivå.
  • Tillgodoräknande av kurs/moment som ersätter obligatorisk kurs/moment.
  • Tillgodoräknande av genomförd kurs/moment som ej godkänts av huvudhandledaren i förväg.
  • Tillgodoräknande av kurs/moment examinerad vid annat lärosäte.

Interaktiv ansökan om tillgodoräknande

Kontakt

Det går även bra att kontakta ledningskansliets handläggare för utbildning på forskarnivå på forskarutbildningen@mdu.se