Text

Bli doktorand

På den här sidan finner du information om vad som krävs för att kunna söka till utbildning på forskarnivå och allmän information om vad det innebär att vara doktorand.

Studier på forskarnivå är de högsta inom Sveriges utbildningsväsende och kan leda till två olika examina: licentiatexamen (120 högskolepoäng) och doktorsexamen (240 högskolepoäng).

En utbildning på forskarnivå består av en utbildningsdel och en forskningsdel som löper parallellt. Utbildningsdelen består bland annat av kurser och forskningsdelen består av ett avhandlingsarbete inom det valda forskningsämnet.

I utbildning på forskarnivå ingår även att delta vid seminarier och presentera din pågående forskning, internt som externt. Du uppmuntras även att delta i internationella sammanhang, exempelvis genom att delta vid konferenser och presentera din forskning. Slutmålet för utbildningen är att färdigställa och offentligt försvara en doktorsavhandling eller en licentiatuppsats.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs det att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Det kan även ställas krav på särskild behörighet för ett specifikt forskarutbildningsämne. Kraven återfinns i den allmänna studieplanen för ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som enligt Högskoleförordningen, 7 kap. 39 §  har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Lediga tjänster som leder till en doktoransanställning utannonseras löpande under året.

För att universitetet ska kunna anta en doktorand till utbildning på forskarnivå krävs det att universitetet kan säkra finansieringen av utbildningen. Vid Mälardalens universitet sker det genom huvudsakligen två typer av finansieringsformer - antingen genom doktorandanställning eller genom samverkan med industri, kommun eller region.

Doktorandanställning

Majoriteten av doktoranderna vid Mälardalens universitet blir anställda vid universitetet i samband med antagning till utbildning på forskarnivå. En doktorandanställning är inledningsvis på ett år och förlängs därefter successivt med maximalt två år i taget.

Som doktorandanställd omfattas du av samma rättigheter som övriga medarbetare vid universitetet.

När en ledig doktorandanställning finns tillgänglig utlyses dessa.

Externfinansierad doktorand

Det finns också möjlighet att antas till utbildning på forskarnivå som externt finansierad doktorand. Mälardalens universitet har en relativt stor andel doktorander som har sin anställning inom industri, kommun eller region.

En doktorand som är externt finansierad är anställd av en annan arbetsgivare än Mälardalens universitet och bedriver studierna inom ramen för den anställningen. Som doktorand bedriver du utbildning på forskarnivå i en takt på lägst 50 procent vilket betyder att din arbetsgivare måste kunna säkerställa att du kan ägna minst 50 procent av din tjänst till att bedriva utbildning på forskarnivå.

För att kunna bli antagen som doktorand krävs det att din arbetsgivare och Mälardalens universitet skriver ett avtal.

Även som externt finansierad doktorand behöver du ansöka till utbildning på forskarnivå på det sätt och inom den tid som universitetet reglerat i antagningsordningen för utbildning på forkarnivå.

Vid Mälardalens universitet bedrivs utbildning på forskarnivå inom 14 forskarutbildningsämnen. Forskarutbildningsämnena är fördelade inom universitetets fyra akademier.

Här kan du läsa mer om vilka ämnen på forskarnivå som universitetet har

Här kan du läsa mer om forskarutbildning vid respektive akademi.

Doktorander som kommer från tredje land behöver ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bedriva utbildning på forskarnivå. Detta ger rätt att bo och arbeta i Sverige.

Du behöver först bli antagen till utbildning på forskarnivå för att kunna ansöka om uppehållstillstånd. Ansökan görs hos migrationsverket.

Som doktorand hos oss har du möjlighet till stöd från olika delar inom verksamhetsstödet vid universitetet. Exempelvis kan du får stöd av:

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket erbjuder bland annat doktorander seminarier och kurser som avser att stödja kunskap och förmåga i exempelvis informationssökning, databashantering, välja tidskrifter, skapa datahanteringsplan med mera.

Det är även universitetsbiblioteket som stödjer doktorander i avhandlingsframställningen inför tryck och offentliggörande.

Sektionen för stöd till forsknings-, samverkans- och innovationsstöd

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd (FSI) arbetar universitetsövergripande med rådgivning kring forskning, forskningsfinansiering, samverkan, nyttiggörande, samt idé- och affärsutveckling.

Sektionen ger bland annat stöd vid

 • ansökningar om externa forskningsmedel
 • samverkan med näringsliv och offentlig sektor
 • nyttiggörande av forskningsresultat
 • kommersialisering och start av företag

Lärum

Mälardalens universitet bedriver sitt högskolepedagogiska utvecklingsarbete genom Lärum. Det är via Lärum som du har möjlighet att läsa högskolepedagogiska kurser.

Kommunikationssektionen

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling för att lösa problem i samhället. Det behöver vi synliggöra och det är du som doktorand och forskare som är den verkliga experten och som är bäst lämpad att berätta och förklara om ditt arbete.

Kommunikationssektionen kan stödja dig som doktorand tillsammans med FSI att både nyttiggöra och kommunicera dina resultat och vad du forskar om.

Här kan du läsa mer om hur det är att vara doktorand från Sveriges förenade doktorandkårer. Handboken är på engelska.

Utbildning på forskarnivå är reglerad i lagar, förordningar och regler. Det innebär att universitetet är skyldig, som statlig myndighet, att följa det som är beslutat i bland annat högskolelagen och högskoleförordningen.

De lagar och förordningar som bland annat styr all utbildning på forskarnivå är:

 • Högskolelagen (1992:1434)
 • Högskoleförordningen (1993:100)

Utöver dessa finns även lokala regler, handläggningsordningar och riktlinjer vid Mälardalens universitet:

 • Antagningsordning för utbildning på forskarnivå
 • Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå
 • Universitetsgemensamma handläggningsordningar
 • Akademi eller ämnesspecifika riktlinjer

Forskarutbildningsledare