Text

Inflytande som doktorand

Studentinflytande regleras i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) där det bland annat anges att studenter har rätt att utöva inflytande över utbildningen och högskolan ska verka för att de tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studenterna förväntas också själva ta aktiv del i arbetet med att utveckla och förbättra sin utbildning. Som doktorand inkluderas du i begreppet student.

Studentrepresentation

Som doktorand kan du sitta med i universitetets beredande och beslutande organ och på det viset utöva studentinflytande. För mer information om hur du kan gå tillväga för att bli doktorandrepresentant kan du vända dig till Mälardalens studentkår eller direkt till doktorandrådet.

Kursvärdering och kursanalys

Som en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet vid universitetet ska du som doktorand ges möjligheten att lämna återkoppling på de kurser som du läser genom kursvärdering och genom din återkoppling vara en del av att vidareutveckla kurser för kommande doktorander. Universitetet ska även sammanställa kursvärderingarna och göra en kursanalys.

Doktorandenkäten

Vid universitetet genomförs en doktorandenkät vartannat år med syfte att få en samlad bild av hur ni som doktorander upplever er forskarutbildning. Detta görs som ett led i att kunna säkerställa utbildningens kvalitet och för att kunna identifiera utvecklingsområden.