Text

Doktorandrådet

Inom Mälardalens universitets studentkår finns ett doktorandråd. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDU ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Vad gör doktorandrådet?

Doktorandrådet är doktorandernas röst vid universitetet. Doktorandrådet består av representanter från vardera akademi och ansvarar för studentinflytande inom utbildning på forskarnivå.

Representanter i doktorandrådet säkerställer att det finns representanter från doktorandkollektivet i de centrala beslutsorganen vid universitetet, till exemepel styrelsen för universitetet, fakultesnämnden och i fakultetsnämndens utskott. Doktorandrepresentanter sitter även med i det centrala forskningsrådet, arbetsmiljökommittén och i akademiernas lokala forskningsråd, ledningsråd och handledarkollegium.

Genom vårt arbete har vi haft inflytande över hur bland annat krav på handledarskap skrivits fram i Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå, och tydligare information till oss doktorander på webben. Doktorandrådets ordförande träffar den centrala forskarutbildningssamordnaren regelbundet. Vi är även med i framtagandet av frågor till doktorandenkäten.

Vilka sitter i doktorandrådet?

Rådet består av en ordförande samt doktorandrådsrepresentanter från akademierna.

Hur kan jag engagera mig i doktorandrådet?

Om du är intresserad av att bli medlem i doktorandrådet eller veta mer om hur du kan utöva inflytande över din utbildning är du mer än välkommen att kontakta någon av oss medlemmar eller mejla till ordföranden.

Medlemmar i doktorandrådet