Text

För dig som är doktorand

På den här sidan finner du som doktorand information om det du behöver veta som doktorand på MDU.

De regler och riktlinjer som gäller för ett enskilt forskarutbildningsämne står i den allmänna studieplanen för ämnet. På så vis utgör den allmänna studieplanen ett regelverk för forskarutbildningsämnet. Det är därför ett viktigt styrdokument för dina forskarstudier.

Den allmänna studieplanen är specifik för varje enskilt forskarutbildningsämne och kan skilja sig gällande krav för att uppnå examen. Exempelvis kan ett forskarutbildningsämne ha som krav att du som doktorand ska läsa 60 hp kurser medan en doktorand antagen i ett annat forskarutbildningsämne ska läsa 50 hp kurser.

Vad är en individuell studieplan?

Den individuella studieplanen är ett av de viktigaste dokumenten som du som doktorand har under din studietid. Den individuella studieplanen är en ömsesidig överenskommelse där dina, och universitetets, åtaganden skrivs fram och följs upp.

Den individuella studieplanen innehåller det som du som doktorand ska göra under din tid som doktorand och vad universitetet ska göra för att skapa förutsättningar för att du ska kunna uppnå examensmålen för doktorsexamen eller licentiatexamen. Den individuella studieplanen innehåller dina planerade aktiviteter och dina avklarade aktiviteter, exempelvis kurser, konferenser, avhandlingsarbete (exempelvis när du ska läsa in dig på ämnet, samla in data eller skriva manus), eventuell akademitjänstgöring och liknande.

Måste jag ha en individuell studieplan?

Ja. Universitetet är skyldig att säkerställa att du som doktorand har en individuell studieplan och att planen skrivs i samråd med dig. Det vill säga, du och din huvudhandledare ska inom tre månader efter att du blivit antagen, skriva din individuella studieplan tillsammans. Din individuella studieplan ska sedan följas upp årligen.

Var hittar jag min individuella studieplan?

Universitetet har bytt system för att hantera indiciduella studieplaner, från W-ISP till Ladok. Det innebär att du nu har din ISP i Ladok. Men det kan vara så att du kommer att fortsätta att använda det gamla systemet om du är nära disputation eller om du är nyantagen. Kontakta din forskningsadministratör om du är osäker.

I Ladok skriver du och din huvudhandledare fram de aktiviteter som du ska göra, hur din handledning ska ges, din finansieringsform och liknande. Genom det systemet kommer sedan din individuella studieplan att granskas av andra inför att planen ska fastställas i berört utskott. Denna process är en del av universitetets kvalitetssäkringsarbete för utbildning på forskarnivå.

Vad ska stå i din individuella studieplan?

I den individuella studieplanen ska aktiviteter som ger förutsättningar att nå de nationella examensmålen samt det som framgår i den allmänna studieplanen för ämnet preciseras, vilket inkluderar att:

 • forskningsprojektets innehåll, uppläggning och tidsplanering framgår.
 • det framgår hur hela utbildningstiden finansieras (finansieringsplan ska
  återfinnas i den individuella studieplanen eller i de fall ett avtal ligger till grund för en säkrad finansiering ska en hänvisning till avtalets
  diarienummer återfinnas).
 • huvudhandledare och övriga handledare till doktoranden finns angivna och att omfattningen av handledningen framgår.
 • planerad aktivitetsgrad framgår.
 • för forskningsprojekt som kräver beviljade tillstånd för att kunna genomföras, exempelvis etiskt tillstånd, ska det beviljade tillståndets eller yttrandets diarienummer framgå av den individuella studieplanen, alternativt framgår av den individuella studieplanen att etiskt tillstånd ska sökas. Ett tillstånd ska vara beviljat innan berörd forskning påbörjas.
 • dokumentation över genomförda handledarsamtal.

Vid Mälardalens universitet har du rätt till handledning motsvarande 100 timmar per år (vid heltidsstudier). För doktorander med lägre aktivitetsgrad reduceras handledningstiden med motsvarande. Detta är en miniminivå som ska ges av huvudhandledaren tillsammans med en eller flera handledare. Ingen huvudhandledare ska vara uppbunden vid mer handledning än motsvarande sju doktorander på heltid.

Handledares ansvar och skyldigheter gentemot doktorand

Huvudhandledare har ett övergripande ansvar:

 • att tillsammans med dig skriva och årligen följa upp din individuella studieplan.
 • att avtal, vid antagning av doktorander med extern finansiering, finns upprättat och avstämt med jurist.
 • att verka för att du uppnår examensmålen
 • för att dina forskarstudier är realistiska utifrån tid och förutsättningar och att de är av god kvalitet.
 • för att du genomför de kvalitetssäkrande seminarierna som står den allmänna studieplanen.
 • för att dina publikationer följer Vancouverrekommendationerna för medförfattarskap.

Arbetsfördelningen mellan handledare

Arbetsfördelningen mellan huvudhandledare, handledare och eventuella externa handledare får dessa sinsemellan besluta om. Arbetsfördelningen bör skrivas in i din individuella studieplan.

Du som doktorand har rätt att byta handledare. Du kan även, om det bedöms lämpligt, ansöka om att lägga till en handledare till ditt handledarteam.

Byta handledare

Ibland kan det uppstå situationer då det är lämpligt att du som doktorand kan behöva byta handledare. Exempel på sådana situationer är att:

 • handledaren blir svårt sjuk.
 • en för nära personlig relation uppstår mellan handledare och dig som doktorand eller mellan handledare i handledargruppen.
 • handledaren lämnar sin anställning.
 • det uppstår en olöslig konflikt mellan dig som doktorand och din handledare.

Finns påståenden om diskriminering och eller trakasserier ska ärendet behandlas i enlighet med universitetets ärendehantering vid diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling samt hot och våld.

Så byter du handledare eller lägger till en ny handledare

Om ett handledarbyte blir aktuellt, eller ytterligare handledare tillkommer, ska en särskild blankett fyllas i.

Doktorand begär bytet på blanketten som sedan ska signeras av de nya handledarna samt akademichefen. Tänk på att den individuella studieplanen sedan ska uppdateras med de nya handledarna och fastställas i berört utskott.

Som en del av examen ska du som doktorand läsa kurser som motsvarar de kursfordringar som anges i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Huvudhandledaren bedömer kursers relevans för en enskild doktorands forskarutbildning. Inom ramen för forskarutbildningen kan doktorander även inkludera andra poänggivande moment.

De poänggivande momenten ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Du har som doktorand rätt att ansöka om tillgodoräknande av tidigare genomförda högskoleutbildningar eller högskoleutbildningsmoment.

Vid MDU är det avdelningschef, eller på delegation av denne, som fattar beslut om en högskoleutbildning/moment kan tillgodoräknas.

Vid Mälardalens universitet ska doktorander inom ramen för utbildning på forskarnivå presentera de pågående forskarstudierna internt men också vid offentliga seminarier för att ge forskarsamhället och allmänheten insyn i forskningen vid universitetet.

Det rekommenderas vid universitetet att doktorander (med doktorsexamen som mål) genomför minst tre kvalitetsäkrande seminarier under utbildningen; ett i början, ett i mitten och ett i slutet av utbildningen.

Syftet med seminarierna är att doktoranden ska ges möjlighet till diskussion av det pågående arbetet och att få det granskat av interna och externa seniora forskare. Vidare är syftet att säkerställa kvaliteten på arbetet samt att forskningsetiska regler följs.

Doktorand (med doktorsexamen om mål) ska genomföra motsvarande halvtidsseminarium samt slutseminarium under sin studietid.

Vilka seminarier och hur de är utformade kan skilja sig åt beroende på vilket ämne på forskarnivå som du är antagen till.

Inom ramen för din utbildning, kan en doktorand, med anställning som doktorand, i enlighet med högskoleförordningen, ägna motsvarande max 20 procent av utbildningstiden till andra akademiska aktiviteter så som exempelvis undervisning.

Du kommer överens med din huvudhandledare om det är aktuellt för dig att inkludera exempelvis undervisning inom din utbildningstid. Tiden som du lägger på undervisning ska dokumenteras i din individuella studieplan och medför att din studietid och anställningstid kan förlängas med motsvarande tid.

Om du är externt finansierad kan du även ha möjlighet till att ägna din utbildningstid till andra akademiska aktiviteter. Dessa aktiviteter får, för dig som externt finansierad, uppgå till mer än 20 procent eftersom högskoleförordningens skrivelse reglerar doktorandanställning. Sådana aktiviteter får dock inte uppgå till mer än 50 procent eftersom du fortfarande förväntas avlägga doktorsexamen inom maximalt åtta år.

Under din tid som doktorand kan du komma att skriva artiklar, konferensbidrag, manus och liknande tillsammans med dina handledare och/eller eventuellt tillsammans med andra personer.

Rektor har beslutat om riktlinjer gällande medförfattarskap och författarordning för forskare och doktorander vid Mälardalens universitet.

Vancouverrekommendationerna

Fyra kriterier som ska vara uppfyllda:

 1. substantiella bidrag till idé och/eller design, insamling av data eller analys och tolkning av data, och
 2. att man skrivit det första artikelutkastet eller kritiskt granskat och reviderat det med avseende på intellektuellt innehåll, och
 3. att man lämnat ett slutgiltigt godkännande av den version som är avsedd för publicering, och
 4. att man kan hållas ansvarig för alla aspekter av artikeln genom att vara behjälplig om misstanke om oredlighet uppstår.

Att välja tidskrift

När du ska skicka in ditt manus till en tidskrift kan du behöva vara vaksam på valet av tidskrift och i vissa fall utgivare. Universitetsiblioteket kan hjälpa dig om du är osäker på om tidskriften som du tittat på är en sådan typ av tidskrift.

Utbildningstiden får inte överstiga åtta år (doktorsexamen) eller fyra år (licentiatexamen). Men du kan som doktorand få denna tid förlängd.

Tiden får bara förlängas om det finns särskilda skäl till det enligt 6 kap. 29 § HF. Sådana skäl kan vara

 • ledighet på grund av sjukdom,
 • ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller
 • för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller
 • föräldraledighet.

Vid Mälardalens universitet gäller att doktorander med anställning som doktorand har rätt till 10 procent arbetstidsnedsättning för sina uppdrag som doktorandrepresentanter i universitetets beredande och beslutande organ. Den doktorand som agerar som ordförande i doktorandrådet har rätt till 20 procent arbetstidsnedsättning enligt samma rutin. Tiden som doktorand lägger på i olika organ avräknas från möjlighet till akademitjänstgöring enligt 5 kap. 2 § HF.

Ett studieuppehåll spänner sig över en fördefinierad och tidsbegränsad period och du som doktorand fortsätter utbildningen när tidsperioden för studieuppehållet löpt ut.

Du behöver ansöka om studieuppehåll på särskild blankett.

En anmälan om studieavbrott innebär att du som doktorand avslutar din utbildning på forskarnivå. Anmälan om studieavbrott kan enbart göras av dig som doktorand och anmälan betyder att du gör ett permanent studieavbrott.

Anmälan om permanent studieavbrott görs på särskild blankett.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, kan rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen (6 kap, 30 § HF).

Resurserna får inte dras in under den tid då doktoranden är anställd som doktorand. Om resurserna för utbildningen har dragits in, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser (6 kap, 30 § HF).

Ett beslut om indragning av resurser kan överklagas till överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Länk till annan webbplats.

Under din tid som doktorand uppmuntras du till att delta i internationella sammanhang med din forskning.

Det kan vara att presentera din pågående forskning vid en konferens eller åka på kortare vistelser till ett annat lärosäte utomlands.

Via Erasmusutbyten har du som doktorand möjlighet att söka medel för sådana vistelser och utbyten. Information om Erasmus finner du här:

Du kan även kontakta internationell koordinator vid din akademi.

Disciplinära åtgärder får enligt 10 kap. 1 § HF vidtas mot studenter som

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet
 • stör verksamheten vid universitetets bibliotek eller annan särskild inrättning inom universitetet, eller
 • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid universitetet för
  sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Detta gäller även för doktorander. Disciplinära ärenden hanteras av universitetets disciplinnämnd och doktoranden har rätt att yttra sig i ärendet samt att närvara då andra uttalar sig i frågan inför disciplinnämnden om inte särskilda skäl talar emot det enligt 10 kap. 9–11 §§ HF.

Du kan vända dig till någon av nedanstående om du har frågor som du inte upplever att du kan diskutera med din(a) handledare:

 • din avdelningschef som är ansvarig för arbetsmiljön på din avdelning
 • forskarutbildningsledaren som finns inom ditt ämne
 • akademichef
 • doktorandrådet
 • forskarutbildningssamordnaren
 • prodekaner eller dekan

Vid Mälardalens universitet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt hot och våld.

Om du har sett eller har upplevt något som inte känts helt okej kan du göra en anmälan i universitetets system Aj, oj halloj.

Du kan också kontakta prodekanen för något av utskotten för ekonomi, hälsa, teknik eller utbildning

Utbildning på forskarnivå är reglerad i lag och förordning. Det innebär att universitetet är skyldig, som statlig myndighet, att följa det som är beslutat i bland annat högskolelagen och högskoleförordningen.

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Mälardalens universitet, innehåller både de nationella reglerna och de lokala regler och riktlinjer som universitetet har, och som reglerar utbildningen på forskarnivå vid universitetet – från antagning till examen.

Som doktorand behöver du ha kunskap om dessa regler och riktlinjer. I dokumentet finns det även information om dina rättigheter som doktorand vid Mälardalens universitet.

Forskarutbildningsledare

EST

HVV

IDT

UKK