Text

Forskningsetik och god forskningssed

När du forskar måste du se till att ditt projekt bedrivs enligt god forskningssed och att den data som ditt projekt samlar in eller bygger på hanteras på ett korrekt vis. Du är skyldig att följa ett antal regelverk och innan du påbörjar din forskning behöver du ha de tillstånd och godkännanden som krävs.

Etiska rådet

Vid universitetet finns det ett etiskt råd. Etiska rådet har det universitetsövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom universitetet och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till universitetsledningen i etiska frågor.

Lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet av forskning ikraft. Lagen säger att den enskilde forskaren ansvarar för att följa god forksningssed i sin forskning samtidigt som lärosätet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.