Text

Etiska rådet

Etiska rådet har det universitetsövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom universitetet och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till universitetsledningen i etiska frågor.

Rådet arbetar proaktivt med att möjliggöra tydliga etiska ställningstagande i forskning, donationer och samverkansfrågor. Arbetet i rådet handlar även om att ta fram dokument, riktlinjer och hjälper forskare vid lärosätet i frågor rörande forskningsetik. Etiska rådet ger också rektor stöd i ärenden om misstänkt oredligt i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.

Ansvarsområden för Etiska rådet

  • Ge stöd till rektor i ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.
  • Upprätthålla kompetens inom ansvarsområdet och synliggöra universitetets arbete om etikfrågor.
  • Ansvara för kurser i forskningsetik för forskarstuderande och forskare.
  • Ta fram interna dokument av relevans för området.
  • Arbeta proaktivt med att möjliggöra tydliga etiska ställningstaganden i forskning, donationer och samverkansfrågor.

Lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Lagen säger att den enskilde forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning samtidigt som lärosätet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Ledamöter