Text

Inför disputation eller licentiatseminarium

På den här sidan finner du information om vad som behövs planeras och förberedas för att kunna ansöka om att få försvara din licentiatuppsats (om aktuellt) eller försvara din doktorsavhandling samt tryckning av uppsatsen och sedan hur disputationsakten går till. Sist men inte minst information om hur du ansöker om din examen och deltagande i promoveringen.

Inför disputation eller licentiatseminarium är det en del moment som du och din huvudhandledare behöver planera.

Till stöd finns det en generell tidsplanering som ni kan använda er utav. Observera att ni ska kontakta den forskningsadministratör som handlägger ärenden inom ditt forskarutbildningsämne eftersom att planeringen kan skilja sig mellan forskarutbildningsämnena.

​​​​​​​När ett datum för disputation eller licentiatseminarium är bestämt och kontakt med opponent och betygsnämnd är gjord, behöver en ansökan skickas in till berörd prodekan för beslut.

Ansökan ska skickas in minst åtta veckor innan föreslaget datum för disputation eller framläggande av licentiatuppsats. Detta för att säkerställa att tid finns för eventuell justering.

Ansökan görs på särkild blankett

En doktorsavhandling och licentiatuppsats ska vid Mälardalens universitet skrivas i särskild mall och följa universitetets grafiska profil. Det är rekommenderat att du skriver din avhandling/licentiatuppsats direkt i mallen.

Universitetet använder en mall som tillhandahålls av Uppsala universitetet. Om du önskar stöd i avhandlingsframställningen kan du vända dig till universitetsbiblioteket.

Tryckningsprocessen

Mälardalens universitet använder sig av företaget E-print för tryckning av avhandlingar. Inför tryckning av din avhandling/licentiatuppsats är det en del steg som behöver göras inför och en del att tänka på.

Räkna med att det tar tre veckor från att färdig PDF lämnats till tryckeriet till att avhandlingen/licentiatuppsatsen är klar. Således behöver tiden tas med i beräkningen så att avhandlingen/licentiatuppsatsen finns tryckt minst tre veckor innan disputationsdagen/licentiatseminariet för att kunna offentliggöras.

 1. Innan tryckeriprocessen kan starta behöver du registrera din avhandling/licentiatuppsats i universitetets publiceringssystem DiVA. När det är gjort får du titelsidor och spikblad innehållande ISBN-nummer på avhandlingen/licentiatuppsatsen från biblioteket. Räkna med att det kan ta upp till tre dagar att få återkoppling från biblioteket efter registrering i DiVA.
 2. Observera att titelsida och spikblad inte ska ändras varken till innehåll eller utseende. För omslag finns möjlighet att ha bild på framsidan och i anslutning till författarpresentationen på baksidan. Däremot är det bara MDU:s logotyp som får vara med på omslagets framsida.
 3. Spara avhandlingen/ licentiatuppsatsen som PDF-fil när den är helt klar. När avhandlingen/ licentiatuppsatsen skickas till tryck ska alla korrektur vara gjorda. PDF-filen ska se ut på samma sätt som du vill att avhandlingen/- licentiatuppsatsen ska se ut i tryck.
 4. Du gör din tryckbeställning hos E-print via eprint.se Länk till annan webbplats.. Du hittar instruktioner för hur du går tillväga i beställningsformuläret på E-prints webbsida.
 5. När du har godkänt provtrycket tar det cirka två veckor innan hela upplagan är tryckt, beroende på upplagans storlek.
 6. Biblioteket får PDF-filen på fulltext eller kappa från e-print.se när avhandlingen är tryckt och lägger upp den i DiVA.

Hur många avhandlingar ska tryckas upp?

Kom ihåg att ange upplagans storlek när du gör din tryckbeställning. Kontrollera gärna med forskarutbildningsledare inom ditt ämne vad brukligt antal är på din akademi.

Observera att universitetet distribuerar sju avhandlingar efter en fastslagen lista:

 • Ledningskansliet, registrator på MDU: tre exemplar
 • Universitetsbiblioteket Västerås: två exemplar
 • Universitetsbiblioteket Eskilstuna: två exemplar

E-print levererar pliktexemplar till sju bibliotek: Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket Stockholm, Linköpings universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek.

Minst tre veckor innan disputationen eller licentiatseminariet ska avhandlingen göras offentlig. Det sker genom att avhandlingen offentliggörs i DiVA. En doktorsavhandling ska även spikas upp på avsedd plats i Eskilstuna och i Västerås.

Du behöver i god tid innan spikningsdatumet av din doktorsavhandling kontakta berörd prodekan för underskriften "må spikas".

För spikningen används handsmida spikar som du får av forskningsadministratören vid akademin. Kontakta därför forskningsadministratören för att hämta två spikar (en för campus Eskilstuna och en för campus Västerås).

Varje doktorand ska ensam försvara sin avhandling vid en offentlig disputation.

Disputationsakten har följande huvudsyften:

 • att ge allmänheten en insikt i på vilket sätt doktoranden har bidragit till kunskapsutvecklingen,
 • att bereda en vetenskapligt förstklassig granskning av avhandlingen,
 • att ge doktoranden tillfälle att visa sin förmåga att diskutera forskning såväl populärt som på hög vetenskaplig nivå.

Doktoranden försvarar sin avhandling vid en offentlig disputation, där även ordföranden, opponenten, betygsnämndens ledamöter och intresserad allmänhet är närvarande.

Disputationsproceduren kan se olika ut, exempelvis såhär, (men den kan ändras i enlighet med ämnestraditioner eller nyskapande idéer):

 • Ordföranden öppnar disputationsakten och hälsar de närvarande välkomna. Ordföranden presenterar respondenten, titeln på avhandlingen, opponenten samt ledamöterna i betygsnämnden samt redogör för ordningen vid disputationen.
 • Respondenten inleder med en presentation av sin avhandling. Eventuellt presenteras en erratalista.
 • Opponenten ger en kort beskrivning av vari avhandlingens främsta bidrag till kunskapsutvecklingen har bestått.
 • I en diskussion med respondenten framför opponenten sina frågor och synpunkter på metoder och resultat. Respondenten besvarar opponentens frågor tydligt och klart.
 • Efter att opponenten känner sig klar med sina frågor tar betygsledamöterna vid.
 • Efter detta förklaras ordet fritt, varvid åhörarna har rätt att ställa frågor i den ordning ordföranden bestämmer. Respondenten ska ges tillfälle att besvara varje diskussionsinlägg.
 • Innan frågestunden avslutas bör ordföranden försäkra sig om att betygsnämnden inhämtat det underlag den behöver för sin bedömning.
 • Ordföranden tackar deltagarna och förklarar disputationen avslutad.
 • Betygsnämnden sammanträder. Betygsnämndens ordförande meddelar sedan utan dröjsmål respondenten nämndens beslut.

Licentiatseminarium

Vid det offentliga licentiatseminariet försvarar doktoranden (respondenten) sin licentiatuppsats. Vid seminariet närvarar även huvudhandledaren, handledare, betygsnämndens ledamöter och intresserad allmänhet har möjlighet att ställa frågor.

Beroende på vilken akademi och forskarutbildningsämne du tillhör kan disputationen eller licentiatseminarium se ut och gå till på lite olika vis. Vänd dig till forskarutbildningsledaren eller forskningsadministratören för mer information om vad som gäller för dig.

När disputationen eller licentiatseminariet är avklarad med godkänt betyg och alla dina kurser, i enlighet med din allmänna studieplan, är avklarade med godkänt betyg så kan du ansöka om examen.

Du ansöker om examen genom att fylla i blanketten ansökan om examen och skicka in den till sektionen för antagning och examen (SAE). Processen innan dess är att forskningsadministratören (eller motsvarande vid din akademi) har registrerat att du har fullgjort din avhandling i Ladok. Detta sker efter att disputationsprotokollet eller protokollet från licentiatseminariet blivit inskickat till forskningsadministratören (eller motsvarande) på din akademi.

Doktorspromotionen är den högtidliga akt vid universitetet då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt område. Den som skall promoveras beträder parnassen, hälsas av promotor och mottar lagerkransen eller doktorshatten och diplomet.

Akademisk högtid vid MDU arrangeras en gång vartannat år för att hedra universitetets nya professorer och doktorer.