Text

Examen

För närvarande har vi längre handläggningstider. Handläggnings­tiden är normalt 8 veckor, men på grund av många ansökningar kan vi i dagsläget inte uppskatta hand­läggnings­tiden.

Vi kontaktar dig om vi har några frågor när vi påbörjar handläggningen av din ansökan.

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis, som är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

Digital examen

Från och med februari 2024 övergår vi till att utfärda digitala examensbevis, ej i pappersform. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel.

När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Examensbeviset är e-stämplat. Det innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Verifiering av stämpeln kan göras genom att ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering, som finns länkad på ditt examensbevis. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe. Giltighetstiden på e-stämpeln är 2 år, därefter behöver en ny PDF-fil hämtas hem för att examensbeviset ska ha en giltig e-stämpel.

Du kommer fortsättningsvis även kunna dela information om din examen med, till exempel, en potentiell arbetsgivare. När du delar examen får du en kontrollkod och en länk till en hemsida där information om din examen visas.

Ansök om examensbevis

  • Kontrollera att alla kurser har slutbetyg i Ladok innan du skickar in ansökan, annars kan du kontakta studenttorget@mdu.se

  • Skicka in din ansökan om examensbevis via Ladok för studenter Länk till annan webbplats.

  • Inte längre aktiv student och saknar studentkonto? Då kan du logga in på Ladok för alumner med BankID eller Freja eID+.

  • Du ansöker om examen vid det lärosäte där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte berörda högskolor/universitet kommit överens om något annat.

  • Ansökan prövas sedan mot nationella och lokala examensregler.

Forskarnivå

Ansökan om examen på forskarnivå kan endast göras via blankett.

När får jag mitt examensbevis?

Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. Beroende på arbetsbelastning varierar handläggningstiden under året vilket innebär att det under sommaren och början av hösten är en längre handläggningstid.
Om vi har några frågor när vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig.

Du kan kontrollera din ansökan i Ladok.

Verifiera din examen

Om en arbetsgivare önskar få din examen verifierad kan du ge en kod till Ladok där arbetsgivaren själv kan gå in och titta på examensbeviset.

Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga som bifogas examensbeviset från alla statliga universitet och högskolor i Sverige. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och ska underlätta erkännandet av universitetsutbildningar utomlands, samt göra det lättare för universitetsutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset.

Examensregler

MDU har rätt att utfärda examen på grund- avancerad och forskarnivå. Vilka examensregler som gäller vid MDU finns angivna i den lokala examensordningen.

Det är Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som avgör vilka lärosäten som får utfärda examen. I högskoleförordningen finns alla gemensamma regler och krav för examen. Sedan får varje lärosäte besluta om lokala regler, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och hur respektive examen ska benämnas. Det betyder att examenskraven kan skilja sig åt mellan lärosäten, men det finns alltid gemensamma regler som gäller för alla.

Den 1 juli 2007 genomfördes stora förändringar av den högre utbildningen i Sverige vilket bland annat innebar att Sveriges examenssystem gjordes om. För att den nuvarande lokala examensordningen ska kunna tillämpas måste minst en kurs vara avslutad efter 30 juni 2007.


Examina vid MDU

Här hittar du information om vilka examina MDU har rätt att utfärda.

Examenskrav som upphör

Universitetet kan fatta beslut om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt.

Ibland kan även kraven för en examen ändras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Krav som försvinner under 2024

Examina nedan är avvecklade eller har reviderade krav och utgår under 2024. Du måste ha börjat dina studier före ett visst datum för att ha rätt att få ut din examen.

Mer information om kraven och övergångsperioder hittar du i den lokala examensordningen, läs mer på Examina vid MDU.

  • Civilingenjörsexamen – Industriell ekonomi, enligt de äldre bestämmelserna, utgår 2024-06-30.
  • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, utgår 2024-12-31.
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Tyska, utgår 2024-12-31.

Avslag på ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan om examensbevis, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandenämnden för universitetet, ÖNH, är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut som universitetet har tagit. Information om hur du går tillväga finns i ditt avslagsbeslut.

Kontakta Examen

E-post: examen@mdu.se
Telefon: 016-15 32 20, tisdag och torsdag klockan 10:00–11:00