Text

Blanketter

Blanketterna behöver skrivas ut, fyllas i (för hand) och undertecknas innan de skickas eller lämnas in.

 

Anstånd

Ansökan om anstånd med studiernas påbörjan

Om du som antagen student har särskilda skäl och inte kan ta din plats i anspråk kan anstånd sökas skriftligen med bifogat intyg som styrker skälen.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs och/eller del av kurs

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok. Om du vill göra ansökan via blankett kontaktar du tillgodoraknande@mdu.se.

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok. Om du vill göra ansökan via blankett kontaktar du tillgodoraknande@mdu.se.

Examination, betyg och villkor

Ansökan om salstentamen på annan ort

Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Universitetet kan inte garantera att detta kan ske, skälen och förutsättningarna bedöms i varje enskilt fall.

Begäran om omprövning av betygsbeslut

Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut. Begäran ska innehålla en noggrann skriftlig redovisning av skälen.

Begäran om byte av examinator

Som student har du rätt till byte av examinator om du är underkänd två gånger på samma examination.

Ansökan om undantag från villkor på kurs

Som student kan du ansöka om undantag från de förkunskapskrav en kurs har.

Uppehåll och avbrott

Ansökan om studieuppehåll på program

Om du som student vill göra ett uppehåll i dina programstudier, ansök om detta skriftligen. Studieuppehåll kan sökas från och med termin 2.

Anmälan av studieavbrott på program

Om du vill avbryta dina studier inom ditt program ska du anmäla detta via Ladok i första hand. Om du ej har inloggningsuppgifter kan du använda denna blankett. Det blir då automatiskt avbrott på alla kurser inom programmet som inte är slutförda.

Examen

Ansökan om examensbevis

I första hand använder du Ladok www.student.ladok.se för att ansöka om exmensbevis. Har du ej möjlighet att använda Ladok kan du ansöka via blankett.

Ansökan om examensbevis - lärare

I första hand använder du Ladok www.student.ladok.se för att ansöka om examensbevis för lärare. speciallärare, specialpedagog. Har du ej möjlighet att använda Ladok kan du ansöka via blankett.

Ansökan om examen - forskare

Ansök om examensbevis på forskarnivå.