Text

Studera utomlands

Se dig omkring i världen. Som student vid MDU finns det möjlighet till utbytesstudier. Det innebär att du kan genomföra en termin eller ett läsår utomlands vid ett lärosäte som MDU har utbytesavtal med. Ta chansen att skaffa dig nya erfarenheter och lära dig mer om andra kulturer.

Utbytesstudier

Att studera en period utomlands är en fantastisk chans att öka din förståelse för andra länders kulturer och samtidigt få prova på en ny akademisk miljö. Din akademi kan hjälpa dig med det mesta när det gäller utbytesstudier. De svarar på generella frågor men har också kunskap om mer specifika frågor som exempelvis kursval och tillgodoräknande. Universitetet anordnar även informationsträffar där du får träffa andra studenter som redan studerat utomlands och som kan berätta om sina erfarenheter.

Vart kan jag åka?


Mälardalens universitet erbjuder utbytesplatser med universitets partneruniversitet inom EU (Erasmus+) och utanför EU (Bilateral) enligt platslistan nedan. Du kan söka utbyte under en termin eller längden specificerad i platslistan nedan.

MDU har cirka 120 partneruniversitet runt om i världen, men vart du kan åka beror på vad du läser och när du söker. Vissa platser är universitetsgemensamma, noterade med ”all subjects/all schools” i listan, medan andra är specifika för akademi respektive ämnesområde. Vänligen notera vilka platser som finns för din akademi och inriktning och gör ditt val därefter.


Utbytesplatser våromgången 2024

Tillgängliga platser våromgången 2024 publiceras i samband med att ansökan öppnar 3 maj:


Erasmus+ bidrag

Om du åker på en Erasmus+ plats, till ett partneruniversitet inom EU, kommer du att kunna få Erasmus+ bidrag utöver CSN eller liknande finansiering. För att kunna få bidraget kommer du behöva gå igenom ett antal steg och hantera viss dokumentation. Mer information får du under ansökningsförfarandet till ditt värduniversitet.

Du kan hitta mer information på www.studera.nu/erasmus Länk till annan webbplats.


När öppnar ansökan?

Det finns två ansökningsperioder under året. En ansökningsperiod som avser studentutbyte hela kommande läsår och en ansökningsomgång där platser för kommande vårtermin lyses ut.

Ansökningsperioden för utbyte läsåret 2023/24 är öppen från mitten av december till början av februari. Inför varje ansökningsomgång publiceras exakta datum.

Datum för ansökningsomgången avseende studentutbyte vårterminen 2024 är öppen 3-17 maj 2023.

För frågor om specifika partneruniversitet eller rådgivning inför ansökan vänligen kontakta den internationella koordinatorn på din akademi.

 

Viktiga datum inför våromgången 2024


3 maj 2023

 • Online-ansökan öppnar


17 maj 2023

 • Sista ansökningsdag. Online-ansökan stänger. Observera att du ska maila PDF-filen som skapats när du skickat in din ansökan till den internationella koordinatorn på din akademi.

Ofullständig och/eller sen ansökan kommer inte att behandlas.

 • 12 juni skickas besked om nominering till sökande
 • 15 juni är sista dag att svara på nomineringsbeskedet

Observera att erbjudandet om utbytesplats finns i ansökningsportalen där ansökan gjordes. För att behålla din plats måste du svara på erbjudandet. Uteblivet svar betraktas som ”nej” och platsen går förlorad.


Vem kan ansöka om utbytesstudier?

Alla registrerade heltidsstudenter kan söka en utbytesplats om kriterierna nedan är uppfyllda. Utbytesstudier avser alltid heltidsstudier på det utländska lärosätet under minst en termin och max ett läsår.


För att kunna söka utbytesstudier ska du:

 • vara registrerad heltidsstudent vid MDU vid sista dag för ansökan
 • ha godkänt resultat på minst 30 högskolepoäng vid MDU
 • ha klarat minst 75 procent av poängen för de kurser du varit registrerad på vid MDU till och med föregående termin för sista dagen för ansökan
 • uppfylla språkkraven.

Innan utbytesstudierna påbörjas ska du:

 • vara registrerad vid MDU terminen närmast före utbytestermin
 • ha godkänt resultat på minst 60 högskolepoäng från MDU
 • ha godkänt resultat i de speciella språkkrav som mottagande lärosäte kräver till exempel TOEFL-test vid ISEP utbyte.

Minimikrav för språkkunskaper inför utlandsstudier:

 • i engelska krävs vanligen ingen ytterligare behörighet utöver grundläggande behörighet för universitetsskolestudier
 • TOEFL-test krävs om du söker en utbytesplats genom ISEP
 • i franska, spanska och tyska krävs godkänt resultat på minst 15 högskolepoäng. Notera att nybörjar- och baskurser i nämnda språk inte ger behörighet
 • i övriga språk görs en bedömning med utgångspunkt från de regler som gäller för franska, spanska och tyska.

Värt att notera är att de flesta av universitetets partneruniversitet erbjuder kurser där undervisningen sker på engelska även om det inte är det officiella språket i landet. Man erbjuder samtidigt språkkurser för nybörjare i landets modersmål.Ansök till utbytesstudier

Ansök här

 

Urvalskriterier vid utbytesstudier

Om antalet sökande är fler än antalet platser görs ett urval som baseras på meritpoäng.

En persons andrahandsval kan aldrig konkurrera bort någons förstahandsval. Kan du inte få ditt förstahandsval har du istället chans på ditt andra- eller tredjehandsval. Du som genomfört eller tidigare erbjudits mobilitet placeras i en egen urvalsgrupp som erbjuds nominering efter alla andra och endast i mån av plats.


Poängsystem

Engagemang

20 poäng. Om du har varit engagerad vid Kårens internationella verksamhet vid MDU.

Högskolepoäng

 • 10 poäng. Om du har 30,5 – 45 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 20 poäng. Om du har 45,5 – 60 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 30 poäng. Om du har 60,5 – 75 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 40 poäng. Om du har 75,5 – 90 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 50 poäng. Om du har minst 90,5 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.

Avklarade kurser i procent

 • 20 poäng. Om du vid sista dag för ansökan har klarat mellan 80% och 90% i hp av alla registrerade kurser vid MDU till och med föregående termin.
 • 30 poäng. Om du vid sista dag för ansökan har klarat mer än 90 % i hp av alla registrerade kurser vid MDU t.o.m. föregående termin

Vid lika poäng används lottning för att genomföra urvalet.

Vad händer om jag blir erbjuden en plats?

 • Om du blir erbjuden en plats behöver du tacka ja till platsen.
 • Du får information om hur ansökningsprocessen går till vid det utländska lärosätet, fyller i ansökan och skickar den till partneruniversitetet (i god tid innan deadline).
 • Du skriver ett learning agreement tillsammans med din internationella koordinator.
 • När mottagande universitet fått in din ansökan får du ett antagningsbesked och välkomstinformation.
 • Om du söker dig utanför Europa ska du lämna in visumansökan och bifoga kopia på antagningsbesked. Det är ditt ansvar att kontakta ambassaden.

Mer information

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator

format_quote

”Min tid utomlands har gett mig nya perspektiv på vad kvalitet är”

Lina Sundström

student vid specialpedagogprogrammet

Läs mer

Ytterligare utbytesmöjligheter via MDU


Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i låg- och medelinkomstländer.

Läs mer

MFS - Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram i utvecklingsländer.

Läs mer

Studentutbyte mellan universitet i hela världen

Ta chansen att studera vid ett engelskspråkigt universitet i någon annan del av världen. International Student Exchange Program (ISEP) ordnar utbyten med bland annat USA, Argentina, Korea, Japan, Sydafrika och Australien.

Mer om ISEP

Utbytesstudier på egen hand

Universitetet har avtal med ett antal partneruniversitet runt om i världen. Om din akademi inte kan erbjuda en plats du önskar kan du söka studieplats utomlands på egen hand.

När du på egen hand söker en plats vid ett universitet i ett annat land och du vill få studierna tillgodoräknade i din svenska examen kallas det på engelska ofta Study Abroad. En eller två terminer är en vanlig längd. Studierna leder inte fram till en examen vid det utländska universitetet.

Praktiska förberedelser

Även om du väljer att studera på egen hand vid ett utländskt universitet så kan du få dina studier tillgodoräknade i din svenska utbildning. För det krävs det att du får dina kurser vid det utländska lärosätet godkända av din akademi på MDU. Ta kontakt med din akademi innan du åker.


Stöd till deltagare med funktionsnedsättning

För deltagare i utbytesprogram som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under tiden utomlands finns möjlighet att söka extra medel för extra kostnader som kan uppstå i samband med exempelvis transporter, undervisningsmaterial, assistent/medföljare och boende.

Det är MDU som ansöker om bidraget. Inför ansökan behöver du som student diskutera ditt individuella behov av stöd tillsammans med samordnaren för funktionshinder på Studentcentrum och med den internationella koordinatorn på akademin.

Mer information

För mer information om att studera utomlands, kontakta din internationella koordinator:

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdu.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdu.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdu.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdu.se