Text

Akademisk högtid

Bland universitetets traditioner finns den så kallade Akademiska högtiden, där den akademiska prestationen är i fokus. Akademisk högtid arrangeras en gång vartannat år, för att fira universitetets nya professorer och doktorer. Den har anor från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet. I samband med högtiden delas även priser och utmärkelser ut.

Vid högtiden 2024 promoveras doktorer och installeras nya professorer som tillträtt under perioden 1 juli 2022 till 31 december 2023.

Följande kategorier bjuds in till Akademisk högtid:

 • Festföremål:
  • Vid högtiden 2024 promoveras doktorer och installeras nya professorer som tillträtt under perioden 1 juli 2022 till 31 december 2023.
  • Hedersdoktorer (2023)
  • Pristagare av Samverkansmedaljen och Pedagogiskt pris (för innevarande år)
 • Regering och riksdag – talman, utbildningsminister, statssekreterare, enhetschef Universitets- och högskoleenheten samt ledamöter för respektive valkrets
 • Landshövding och länsråd i Västmanland och Sörmland
 • Regionstyrelsens ordförande och regiondirektör i Sörmland och Västmanland
 • Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör från kommuner i Sörmland och Västmanland
 • Forskningsfinansiärer och sektorsmyndigheter (GD och VD)
 • Samverkanspartners (VD)
 • Sveriges Förenade Studentkårer (ordförande)
 • Tidigare hedersdoktorer (5 år tillbaka)
 • Rektorer från andra lärosäten
 • Universitetsstyrelsen samt senaste styrelseordförande
 • MDU medarbetare – rektor, prorektor, vicerektor, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektörer, akademichefer, sektionschefer, konstnärlig chef, forskningsledare, strategiska utbildningsledare, samverkanskoordinatorer, dekan och prodekaner
 • MDU:s tidigare rektorer
 • Professorer – enbart gästprofessor, emeritus och affilierad
 • Huvudhandledare
 • Samverkansplattformar – ansvarig/processledare och styrelseordförande

Akademisk högtid 2024

Västerås Konserthus
Kopparbergsvägen 1 | 722 13 Västerås

Doktorspromotion och professorsinstallation

Doktorspromotionen är en högtidlig ceremoni då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt område. Den som skall promoveras beträder parnassen, hälsas av promotor och mottar lagerkransen eller doktorshatten och diplomet.

Professorsinstallationen sker när rektor tilldelat den nya professorn ett diplom. Professorer som skall installeras ges tillfälle att delta i ett vetenskapligt rundabordssamtal.

Ordlista för akademisk högtid

Hedersdoktorer

Titeln hedersdoktor, tilldelas den person som har en viktig roll för oss, och som har en tydlig koppling till vår forskning, utbildning eller på annat sätt bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden.

Hedersdoktorer vid MDU

Priser och utmärkelser

Under Akademisk högtid uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris, MDU:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne.

Det pedagogiska priset inrättas för att främja den pedagogiska utvecklingen vid MDU. Priset går till den som gjort framstående insatser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Prissumman är på 50 000 kronor och priset kan delas mellan max tre pristagare. Priset tillfaller den avdelning, sektion eller organisatoriska enhet som pristagaren eller pristagarna tillhör och ska användas till personens eller gruppens pedagogiska utveckling. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid och pristagaren ska även hålla en föreläsning om sina pedagogiska insatser.

Samtliga studenter och anställda vid universitetet har möjlighet att nominera den person eller grupp de anser ska tilldelas utmärkelsen. Den nominerade måste vara tillsvidareanställd vid MDU. En nomineringskommitté lämnar sedan förslag på vinnare till rektor som utser vinnaren.

Samverkansmedaljen delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut i samband med Akademisk högtid.

Samtliga anställda har möjlighet att nominera någon till priset. Nomineringen ska vara försedd med en motivering. En medaljkommitté lämnar förslag på mottagare av medaljen till rektor. Rektor fattar sedan beslut om vem som ska tilldelas medaljen.

Vid MDU finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.

Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDU, Eskilstuna kommun och Västerås stad.

Information

Praktisk information för festföremål

Som ny professor, doktor, hedersdoktor, mottagare av pedagogiskt pris eller MDU:s samverkansmedalj är du högtidens festföremål.

Läs mer

Praktisk information för inbjudna gäster

Som inbjuden gäst har du viktig roll för att skapa en festlig högtid för våra festföremål.

Läs mer

Insignier

Insignier är föremål som utdelas vid promotionsakten och har symbolisk innebörd. Se information om sista beställningsdag!

Läs mer
Se filmen från Akademisk högtid 2022