Text

Akademiska traditioner vid MDU

MDU är Sveriges nyaste universitet, trots det finns det en mängd akademiska traditioner, högtider och utmärkelser.

Ceremonier

Akademisk högtid

Akademisk högtid vid MDU arrangeras en gång vartannat år för att hedra universitetets nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut och installation av nya professorer sker.

Bland universitetets traditioner finns den så kallade Akademiska högtiden, där man bland annat firar doktorspromotion och professorsinstallation. Högtiden har anor ända från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet. Vid högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls.

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är en högtidlig akt för de doktorander som tagit doktorsexamen under den aktuella perioden (senaste året). På MDU sker promotionen i samband med Akademisk högtid. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt vetenskapsområde. Den som skall promoveras beträder parnassen, hälsas av promotor och mottar lagerkransen eller doktorshatten och diplomet.

Professorsinstallation

Professorsinstallationen är en högtid med medeltida anor, då installeras nya professorer i sina ämbeten av rektor och tilldelas en ring och diplom. Högtiden äger rum i samband med Akademisk högtid och professorerna håller sina installationsföreläsningar under högtidsveckan.

Själva termen ”installation” kommer från ritualen för att införa en nyutnämnd kanik (domkyrkopräst) till hans plats i korstolen (lat. stallum). På samma sätt har universitetets rektor symboliskt installerat professorer genom att högtidligt föra in dem i procession till katedern och låta dem hålla en föreläsning.

Insignier

Insignierna är tecknen på doktorernas nya värdighet och överlämnas av promotorn under Akademisk högtid. Dessa är fysiska föremål, symboler eller emblem som är bevis på ett ämbete eller tillhörighet till en organisation.

Vid promoveringen har doktorander vid MDU möjlighet att välja mellan en doktorshatt eller en lagerkrans. Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Den är alltid svart och veckad och har ett guldfärgat hattmärke från lärosätet. Lagerkransen var i antiken en segerkrans, men inom universitetsvärlden är det en belöning för lärda mödor.

Hedersdoktorer får en ring under promotionsceremonin. Doktorsringen bärs traditionellt på vänster ringfinger utanför vigsel- eller förlovningsring och symboliserar doktorns förbund med vetenskapen.

Rektorsinstallation

Rektorsskiftet är en högtidlig ceremoni där företrädaren överräcker rektorskedjan till sin efterträdare.

Rektorskedjan hängs på rektors axlar i samband med installationen under Akademisk högtid. Den används därefter vid högtidliga tillfällen. Rektorskedjan vid MDU är tillverkad av guldsmedsmästare Odd Myrland, Kvicksund, 1995. Materialet är sterling silver med detaljer i logotypen i 18 karats guld. Kedjan väger sju hekto och består av 39 stora ringar, 41 små ringar och två logotyper. För uppnå den bästa lystern har kedjan trumlats, försilvrats och handpolerats.

Priser och utmärkelser

Hedersdoktorer

Titeln som hedersdoktor tilldelas den person har en viktig roll för oss och som har en tydlig koppling till vår forskning eller utbildning eller på annat sätt bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden. Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med vår akademiska högtid.

Pedagogiskt pris

Det pedagogiska priset inrättas för att främja den pedagogiska utvecklingen vid MDU. Priset går till den som gjort framstående insatser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Prissumman är på 50 000 kronor och priset kan delas mellan max tre pristagare. Priset tillfaller den avdelning, sektion eller organisatoriska enhet som pristagaren eller pristagarna tillhör och ska användas till personens eller gruppens pedagogiska utveckling. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid och pristagaren ska även hålla en föreläsning om sina pedagogiska insatser.

Samtliga studenter och anställda vid universitetet har möjlighet att nominera den person eller grupp de anser ska tilldelas utmärkelsen. Den nominerade måste vara tillsvidareanställd vid MDU. En nomineringskommitté lämnar sedan förslag på vinnare till rektor som utser vinnaren.​​​​​​​

Samverkansmedalj

Samverkansmedaljen delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut i samband med Akademisk högtid.

Samtliga anställda har möjlighet att nominera någon till priset. Nomineringen ska vara försedd med en motivering. En medaljkommitté lämnar förslag till rektor på mottagare av medaljen. Rektor fattar beslut om vem som ska tilldelas medaljen.

Professur till Alva Myrdals minne

Vid MDU finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid.

Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDU, Eskilstuna kommun och Västerås stad.​​​​​​​

NOR - För nit och redlighet i rikets tjänst

Utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” tilldelas den som varit anställd hos staten under minst 30 år.

Avgår den anställde med pension, kan utmärkelsen utdelas efter 25 års anställningstid. Detta i enlighet med det som anges i förordning (1974:225) om utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Genom förordningen har regeringen beslutat vilka regler som gäller.

Anställningsmyndigheten beslutar om vem som ska tilldelas utmärkelsen. Arbetstagaren får välja mellan en guldmedalj, en kristallskål eller ett armbandsur av guld.

Årets alumn

Årets alumn är en tidigare MDU-student som är en positiv förebild för lärosätet, studenterna och för det omgivande samhället. Vinnarna utses av universitetet tillsammans med offentlig sektor och näringsliv.

Kriterier

  • Årets alumn ska ha tagit examen vid MDU.
  • Årets alumn ska vara en god ambassadör för MDU och bidra till att stärka universitetets varumärke.
  • Årets alumn ska genom sitt yrke eller sina intressen ha bidragit till utvecklingen av näringsliv, offentlig sektor eller frivilligorganisationer.
  • Årets alumn ska vara en förebild och inspiratör för presumtiva, nuvarande och tidigare studenter, samarbetspartner, finansiärer och en bred allmänhet.

Studenttraditioner

Avslutningshögtid

Avslutningshögtiden arrangeras efter varje höst- och vårtermin. De studenter som läser sin sista termin vid MDU är välkomna att delta under Avslutningshögtiden, oavsett om de har läst program eller motsvarande fristående kurser.

Högtiden är vårt tack till de som valt att studera hos oss!

Akademisk kvart

Av tradition brukar föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme. När traditionen började är omöjligt att fastslå. Förmodligen berodde det på att studenterna i regel inte hade egna klockor och när de hörde att kyrkklockan slog exempelvis åtta slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen.