Text

Ordlista för akademisk högtid

Diplom

Ursprungligen visade diplomet vilka rättigheter de promoverade fick. Idag delas det ut till samtliga promovendi.

Doktorshatt

Hatten symboliserar frihet och makt. Den är alltid svart och veckad och har ett guldspänne eller, vid teologisk fakultet, en svart rosett.

Doktorsring

Ringen, som är av guld, symboliserar äktenskapet med vetenskapen.

Hedersdoktorer

Personer som av universitetet på något sätt har kontakt med i sin forskningsverksamhet och för vilkas gärningar man vill visa uppskattning. De kan, men behöver inte ha, uppnått doktorsexamen.

Insignier

Insignierna är tecknen på doktorernas nya värdighet och överlämnas av promotorn. Insignier är fysiska föremål, symboler eller emblem som är bevis på ett ämbete eller tillhörighet till en organisation.

Installandi

De professorer som tillträtt en professorstjänst eller befordrats till professor sedan den förra Akademiska högtiden.

Installation

Det tillfälle då en professor, som den främste företrädaren för en forskningsdisciplin, intar sin lärostol. Universitetets rektor installerar professorerna.

Lagerkrans

I antiken en segerkrans, och inom universitetsvärlden en belöning för lärda mödor.

Marskalkar

Studenter vid universitetet som agerar värdar under högtiden.

Parnass

Den antika legenden om att bestiga det grekiska berget Parnassos var redan under 1800-talet väl känd för alla med klassisk bildning. Den blivande doktorn (promovendi) vandrar över parnassen med hjälp av promotorn. MDU:s parnass är en broderad guldskimrande logotyp, som symboliserar den korta vandringen och blir en påminnelse om den eviga ära som väntar den som förvaltar sin doktorsgärning väl. När vandringen är avslutad symboliserar det att den nye doktorn nu får "meddela akademisk undervisning" - kort sagt undervisa.

Procession

En procession med fanborg inleder Akademisk högtid. I processionen går rektor, promotor, prorektor, dekan och prodekaner samt hedersdoktorer, installandi och promovendi, pristagare samt gästande rektorer från andra lärosäten, åtskilda av marskalkar. Samtliga i processionen bär högtidskläder.

Promotion

Den ceremoni där man överräcker insignierna, de yttre tecknen på doktorns värdighet.

Promotor

Den som ger promovendi deras värdighet genom insignierna.

Promovendi

De forskarstuderande som disputerat och nu promoveras till doktor.

Rektorskedjan

Rektorskedjan hängs på rektors axlar i samband med installationen under Akademisk högtid. Den används därefter vid högtidliga tillfällen. Rektorskedjan vid MDU är tillverkad av guldsmedsmästare Odd Myrland, Kvicksund, 1995. Materialet är sterling silver med detaljer i logotypen i 18 karats guld. Kedjan väger sju hekto och består av 39 stora ringar, 41 små ringar och två logotyper. För uppnå den bästa lystern har kedjan trumlats, försilvrats och handpolerats.