Text

Tentamen och examination

Hur gör jag för att anmäla mig till en tenta, ansöka om examen eller om jag inte är nöjd med ett beslut? Här hittar du regler och anvisningar som kan vara till hjälp inför och under examination.

Det finns anvisningar och mallar för hur du som student vid MDU ska skriva examensarbeten, rapporter, försättsblad, kompendieframsida samt regler för MDU:s logotyp.

Allt du behöver veta innan, under tiden och efter du skriver tenta.

Innan du som student kan ta ut en examen ska du göra ett självständigt arbete, ett så kallat examensarbete, eller exjobb som det ofta kallas.

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis, som är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

Om du är missnöjd med ett beslut som är fattat av MDU har du alltid rätt att begära att universitetet gör en omprövning av beslutet.

Information kopplad till studentarbeten och GDPR.

Som student kommer du att behöva använda dig av olika källor som omfattas av upphovsrätten. Den som exempelvis skapar ett datorprogram, tar ett fotografi eller skriver en uppsats, är upphovsman till sitt verk. Upphovsmannen har i normalfallet upphovsrätt till det som skapats.

Enligt högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som försöker vilseleda (fuska) vid examination. Det finns inget krav på att studenten ska ha lyckats genomföra fusket utan det räcker med att en student har försökt fuska.

En man skriver på ett vitt papper.