Text

Fusk, störningar och trakasserier

På MDU finns ett antal lagar och regler som du som student är skyldig att hålla dig till. Det betyder bland annat att fusk, trakasserier och störande verksamhet kan leda till varning eller avstängning.

Det finns fyra fall av så kallade disciplinförseelser som kan leda till olika typer av åtgärder:

1. Försök till vilseledande - fusk

Enligt högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som försöker vilseleda (fuska) vid examination. Det finns inget krav på att studenten ska ha lyckats genomföra fusket utan det räcker med att en student har försökt fuska.

2. Stör eller hindrar undervisning eller annan verksamhet

Detta kan handla om studenter som stör vid en salstenta genom att prata med varandra under själva provet eller när studenter i undervisningssituationer återkommande uppträder på ett olämpligt sätt som påverkar undervisningen negativt. Ett annat exempel kan vara när en student bryter mot universitetets ordningsregler som gör att det får en störande effekt på verksamheten. En normal diskussion kan aldrig sägas störa eller hindra verksamheten.

Detta gäller all verksamhet inom ramen för din utbildning, alltså inte bara i MDU:s egna lokaler utan även när du som student till exempel är på verksamhetsförlagd utbildning.

3. Stör i biblioteket/andra lokaler

Detta kan handla om studenter som uppträder störande i biblioteket, datasalar, labb, verkstäder eller andra delar av MDU. Det är alltid viktigt att följa de ordningsregler som finns för dessa delar av universitetet. Den vanligaste förseelsen mot ordningsreglerna som gäller biblioteket är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. ”Störande verksamhet” kan också handla om studenter som förstör egendom vilket i sig får negativa effekter på verksamheten.

Att använda universitetets datornät på ett otillåtet sätt kan också utgöra störande verksamhet. Ett exempel är att lagra otillåtet material i universitetets datorer.

4. En student utsätter annan student eller anställd för trakasserier

Disciplinära åtgärder får också vidtas mot studenter som enligt diskrimineringslagen (2008:567) utsätter en annan student eller en medarbetare vid universitetet för trakasserier på grund av:

  • kön,
  • könsöverskridande identitet eller uttryck,
  • etnisk tillhörighet,
  • religion och annan trosuppfattning,
  • funktionshinder,
  • sexuell läggning eller
  • ålder

Upplever en person sig trakasserad på annan grund än de som nämns ovan, kan det bli aktuellt att anmäla studenten som trakasserar för störande verksamhet. Trakasserierna måste inte ske i universitetets lokaler men för att disciplinnämnden ska pröva ärendet måste det ha anknytning till MDU.

Ordningsregler

För att alla som vistas inom universitetets lokaler ska känna sig säkra och trygga så finns det ett antal ordningsregler. Dessa ordningsregler gäller för studenter vid MDU i all verksamhet som bedrivs av universitetet.

Student skriver med grön penna på ett vitt papper

Vad räknas som fusk?

Regel nummer ett: fuska inte. Men vad innebär egentligen fusk? En hel del av de studenterna som fuskar är faktiskt inte medvetna om det själva. Fusk kan leda till avstängning och som student är det därför bra att känna till vilka regler som gäller.

Vilseledande vid examination (”fusk”) innebär att studenten försöker utge sig för att ha gjort en uppgift eller del av en uppgift utan att själv ha gjort den. Det kan handla om att använda otillåtet hjälpmedel vid en tentamen, som fusklapp eller mobiltelefon. Ett annat exempel är samarbete mellan studenter vid individuella obligatoriska uppgifter och ändring/komplettering av text i en rättad, återlämnad skrivning. Fusk kan också handla om att plagiera (kopiera).

Det är viktigt att komma ihåg att det inte krävs att du som student har fuskat för att en anmälan till disciplinnämnden ska göras. Det räcker med att du har försökt att fuska.

Plagiat

Plagiat innebär att du som student i ditt arbete använder dig av någon annans idéer, men beskriver dem som dina egna. Att återanvända egna tidigare examinerade arbeten på ett för uppgiften otillåtet sätt kan också innebära plagiat, så kallat självplagiat. Exempel på plagiat är att ”låna” text från internet, kurslitteratur, andra studenters arbeten eller genom att översätta text från en källa utan att hänvisa till källan.

Ett råd är att du aldrig använder dig av en tidigare students, eller en nuvarande kurskamrats arbete, som förlaga eller inspiration när du skriver ditt arbete, eftersom risken då är hög att du kan komma att plagiera. Även om du omformulerar de delar som du använder ur ”mallen” när du skriver din uppgift är sannolikheten hög att bedömningen blir att du har plagierat.

Gränsen mellan tillåtet och otillåtet kan variera mellan olika kurser och kursmoment. Det är därför viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för den aktuella uppgiften. Information om dessa regler hittar du i studiehandledning eller liknande och det är viktigt att du läser igenom informationen noggrant inför varje kurs. Som student är det ditt ansvar att ta del av informationen om vad som är tillåtet och inte tillåtet vid prov.

För att inte råka bli anklagad för plagiat ska du alltid ange källa och sätta ett citattecken runt texter som du hämtar från någon annan eller som du hämtar från tidigare arbeten av dig själv.


Disciplinnämnden

Misstankar om fusk prövas av universitetets disciplinnämnd. Den (vem som helst, inte bara lärare) som misstänker att en student har försökt fuska har enligt högskoleförordningen en skyldighet att anmäla det till universitetets rektor. I normalfallet beslutas sedan att misstanken ska prövas av universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden består av universitetets rektor, en ledamot som är eller har varit ordinarie domare samt en företrädare för lärarna vid universitetet. Studenterna vid MDU har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

Så går en utredning till

Enligt högskoleförordningen ska rektor låta utreda ärendet. Rektor har gett högskolejuristen i uppdrag att ansvara för utredningen i disciplinärenden.

Som student erbjuds du tidigt under utredningen tillfälle att yttra dig över anmälan. Du ska alltså få möjlighet att ge din version av det som har hänt och klargöra din inställning till misstanken. Därefter kontaktas vid behov den som har gjort anmälan och/eller eventuella vittnen eller tentamensvakter för kompletterande frågor. Som student har du rätt att få ta del av nya uppgifter som kommer fram under utredningens gång.

När utredningen är klar lämnas ärendet normalt sett över till disciplinnämnden för prövning. I speciella undantagsfall kan högskolejuristen, efter samråd med nämndens lagfarne ledamot, besluta om ärendet i stället ska lämnas utan åtgärd, alltså ”avskrivas” eller leda till en varning.

Avstängning eller varning

Om disciplinnämnden anser att du som student gjort dig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

  • Varning innebär att du som student vid disciplinnämndens möte får en muntlig tillsägelse samt ett skriftligt beslut. Beslutet skickas till den lärare som gjort anmälan. Beslutet påverkar inte dina aktiviteter vid universitetet. Skulle du anmälas inom två år igen och nämnden anser dig skyldig, kan påföljden påverkas av det upprepade beteendet.
  • Avstängning innebär att du under en period inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för din utbildning. Beslutet innebär också att du inte har rätt till studiemedel under perioden, att du inte har tillgång till ditt studentepostkonto och att du inte kan använda ditt passerkort vid universitetet. Du har inte rätt att åka gratis med bussarna mellan Eskilstuna och Västerås eller delta i andra aktiviteter som förutsätter att du är student vid MDU.

Ett beslut om avstängning kan gälla en eller flera perioder, sammanlagt högst sex månader. Det normala är att en student stängs av fyra till sex veckor. Beslutet börjar gälla måndagen efter disciplinnämndens möte, om inget annat anges. Avstängningen gäller endast vid MDU och påverkar inte studierna vid annan högskola eller universitet. 

Dokumentation och underrättelse om nämndens beslut

Nämndens beslut dokumenteras i ett skriftligt beslut och skickas via e-post till dig som student så snart som möjligt efter nämndens sammanträde. Ett original av beslutet sparas i universitetets arkiv. Ett beslut om avstängning skickas i normalfallet till anmälande lärare, registrator på aktuell akademi, MDU:s säkerhetsansvarig, Ladok och till CSN. Beslut om varning eller att ärendet ska avslutas utan vidare åtgärd sänds bara till dig som student och till den lärare som gjort anmälan.

Om du närvarar vid disciplinnämndens sammanträde får du också del av nämndens beslut muntligt i anslutning till mötet.

Överklagan

Du som har blivit avstängd eller meddelats varning kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Du får information om hur ett överklagande går till i samband med att du får beslutet om avstängning eller varning. Överklagandet måste vara skriftligt och innehålla uppgift om vilket beslut som du överklagar och vilken ändring av beslutet som du begär. Innan överklagandet skickas till förvaltningsrätten ska MDU pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Om du var med vid sammanträdet och då fick del av beslutet räknas tiden från och med den dagen.

Inhibition

När du överklagar ett avstängningsbeslut kan du begära att förvaltningsrätten beslutar om att avstängningen ska upphöra att gälla tillfälligt. Förvaltningsrätten gör då en prövning av din begäran. Om förvaltningsrätten beviljar begäran pausas avstängningen till dess att förvaltningsrätten slutligt avgjort frågan. Detta kallas inhibition.

Överklagandet som ska till förvaltningsrätten skickas till:

Mälardalens universitet
Registrator, Ledningskansliet
Box 883
721 23 Västerås
eller via epost till registrator@mdu.se

 

Mer information

Vid frågor om studenters rättigheter och skyldigheter kan du vända dig till universitetets studentombudsman.