Text

Begära omprövning eller överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som är fattat av MDU har du alltid rätt att begära att universitetet gör en omprövning av beslutet.

Alla beslut kan omprövas men däremot kan endast vissa beslut överklagas (vilka som kan överklagas får du mer information om nedan). Omprövning innebär att universitetet gör en ny bedömning av beslutet. Överklagan innebär att en högre instans; förvaltningsrätt eller överklagandenämnden för universitetet, gör en ny bedömning.

Om du önskar omprövning av exempelvis ett betygsbeslut (betygsbeslut kan inte överklagas) ska du i skriftligen motivera vad du tycker är felaktigt bedömt. Blankett för omprövning finns nedan:

Beslut som kan överklagas

En beslutsfattare ska ändra sitt beslut om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter och om det kan ske snabbt och enkelt. Dessutom får en omprövning aldrig leda till ett sämre beslut för studenten, exempelvis inte till ett sänkt betyg.

Till de beslut som kan överklagas följer alltid en överklagandehänvisning, vilken talar om hur du ska överklaga och inom vilken tid. Enligt högskoleförordningen ska beslut fattade av universitetets disciplinnämnd överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Enligt 12 kap. 2 § i högskoleförordningen (1993:100) kan bland annat följande beslut överklagas till överklagandenämnden för universitetet:

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet
  • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment
  • beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 37 § och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 38 §
  • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Mer information


Kontakta Studenttorget

Frågor och funderingar?
Hör gärna av dig till Studenttorget på studenttorget@mdu.se