Text

Förebyggande vård med stöd av samlad data

Dagens flöde av data från individer, kommuner och regioner saknar en sammanhållen struktur för effektiv planering och uppföljning av hälsoinsatser. Det finns en utmaning med att balansera personlig integritet med samhällsnytta genom att samla in och analysera data för att identifiera hälsotrender och förskjuta vårdbehov.

Kvinnlig vårdare hjälper äldre man upp ur säng.

Idag samlas mängder med data (exempelvis hälsodata) separat hos enskilda individer, kommuner och regioner. Problemet med det är att det saknas ett samlat stöd för att planera, mäta och följa upp hälsoinsatser med rätt avvägning mellan personlig integritet och samhällsnytta. Utmaningen ligger med andra ord i att gemensamt samla in och analysera olika typer av data för att identifiera trender, mönster och riskfaktorer som påverkar människors hälsa och att utifrån det kunna förskjuta vårdbehov.

Hur skapar man gemensamma digitala stödsystem för vård och omsorg som håller över tid genom att de är flexibla och kan hantera de förändringar som kommer i framtiden? Var går gränsen mellan den enskilda personens nytta och vård och omsorgs nytta?

Identifierat tre områden

För att få långsiktig förändring inom vård och omsorg har Region Sörmland och Eskilstuna kommun valt att titta på detta tillsammans med Center för välfärdsförändring. I arbetet har tre områden identifierats.

  1. Det är nödvändigt att bygga nya arenor för hållbar samverkan mellan olika aktörer för att utveckla arbetet med förebyggande vård med stöd av data. Det förutsätter nya former för samarbete där gemensamt lärande och utveckling är centralt.
  2. Den digitala data som ska användas behöver vara tillgänglig, hålla hög kvalitet och vara säker. Vilken data ska samlas in, delas med andra och vem har ägarskapet för datan behöver utforskas. Lärande från tidigare projekt inom området behöver samlas in. Med det som grund skapas sedan en övergripande strategi för det fortsatta arbetet.
  3. Utvecklingen av användning av data (exempelvis hälsodata) förutsätter en nödvändig förändring av arbetssätt hos vård- och omsorgspersonal, framförallt i det förebyggande arbetet med olika riskgrupper. Det är även viktigt att främja individens egen användning av data samt samarbeta med nya aktörer som försäkringsbolag och företagshälsovård för att maximera effekten av förebyggande hälsoarbete.

Vi hoppas genom att sammanföra olika samverkansparter skapar vi en större förståelse samt inkluderar flertalet perspektiv i framtagna gemensamma långsiktiga lösningar. Vi förväntar oss att detta kommer att kräva nya arbetssätt och säker insamling av data vilket kan främja en övergripande förbättring av vården och folkhälsan med hänsyn till förskjutning av vårdbehov.

Kontakt