Text

Kontakt

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss. Du möter också medarbetarna som ingår i Centrum för välfärdsförändring.

Kontakta Centrum för välfärdsförändring

Du kommer i kontakt med oss genom att mejla till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se

Prenumerera på vårt nyhetbrev

Anmäl ditt intresse till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se

Centrets uppbyggnadsteam

Centret leds av vetenskaplig ledare och projektledare. Till det hör ett uppbyggnadsteam bestående av forskare. Forskarnas uppdrag är att genom intern och extern samverkan identifiera och diskutera utmaningar och därigenom konkretisera dessa till genomförbara projekt, projektleda och driva tvärvetenskapliga projekt, söka externa medel för forskningsprojekt och utveckla strukturer och processer for centrets verksamhet.

Susanne Porswald

Petra Heideken Wågert

Vetenskaplig ledare för centret. Var tidigare processledare för MDU:s strategiska satsning på hälso- och välfärdsteknik (HVT). Professor i fysioterapi. Forskar främst om äldres hälsa, beteendeförändring och hälso- och välfärdsteknik.

Kontaktuppgifter och presentation av Petra Heideken Wågert Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Katarina Pihl

Projektledare för centret under två år med start september 2022. Katarina är utbildad socionom med erfarenhet från kommunal socialtjänst. Hon har arbetat ett flertal år med tillsyn av socialtjänst både på Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Kontaktuppgifter och presentation Katarina Pihl Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Matt Richardson

Forskare inom hälso- och välfärdsteknik med fokus på frågor kring evidens, implementering, ersättning, effektivitet, och policy relaterat till hälso- och välfärdsteknik både i Sverige och utomlands.

Kontaktuppgifter och presentation Matt Richardson Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Karin Schölin Byvall

Forskare inom hälso- och välfärdsteknik med fokus på användarperspektiv och etiska aspekter, att främja individers förmåga att söka, hitta, förstå och agera på information om hälsa på internet.

Kontaktuppgifter och presentation Karin Schölin Byvall Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Sasan Sadrizadeh

Professor i vätskemekanik och smittskyddsmekanik. Forskar främst om inomhusluftens kvalitet och de boendes hälsa i byggnader med fokus på sjukhus och skolor.

Kontaktuppgifter och presentation Sasan Sadrizadeh Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Viktoria Zander

Universitetslektor med fokus på införande av, forskning om och utbildning inom hälso- och välfärdsteknik utifrån den enskilda individen och dess närmaste omgivning. Deltagit i utveckling av och är programansvarig för Masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik.

Kontaktuppgifter och presentation Viktoria Zander Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Anette Hallin

Professor i organisation och ledning. Fokus för forskningen är hur ny teknik utvecklar och kommer att präglas av olika värderingar, hur och varför tekniken introduceras och används eller inte används.

Kontaktuppgifter och presentation Anette Hallin Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Maria Lindén

Professor i hälsoteknik med fokus på att utveckla sensor- och mätsystem. Systemen används för att diagnostisera, monitorera och även förebygga sjukdom.

Kontaktuppgifter och presentation Maria Lindén Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Ulrika Jepson Wigg

Universitetslektor inom pedagogik. Fokus för forskningen är nyanlända elevers skolgång och lärares arbete med digitalisering och högskolepedagogisk utveckling.

Kontaktuppgifter och presentation Ulrika Jepson Wigg Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Peter E Johansson

Universitetslektor med fokus på lärande och utveckling av professionell kompetens i arbetslivet. Deltagit och ansvarat för flera forskningsprojekt som skett i nära samverkan med organisationer i både privat och offentlig sektor.

Kontaktuppgifter och presentation Peter E Johansson Länk till annan webbplats.

Susanne Porswald

Dino Viscovi

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet. Fokus för forskningen är publiken och tillägnelsen av digitala medier. Har i flera projekt studerat personer över 65 år och deras vardag och medieanvändning.

Kontaktuppgifter och presentation Dino Viscovi Länk till annan webbplats.

Rådgivargruppen

Rådgivargruppen består av åtta ledamöter från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Ordförande är professor Jonas Stier. Utifrån ledamöternas erfarenheter och kompetenser är rådets roll att stötta centerledningen i strategiska beslut när det exempelvis gäller inriktning för verksamheten samt långsiktiga prioriteringar. Rådgivargruppen ska främja centrets lokala, regionala, nationella och internationella relationsbyggande och synlighet. Ledamöterna utses på tre år med möjlighet till omval.

Susanne Porswald

Jonas Stier

Sociolog och professor i socialt arbete MDU.

Jonas har lång erfarenhet av forskning och utbildning i och om samverkan med aktörer utanför högskolesektorn. Jonas är vetenskaplig ledare för Samhällskontraktet och en av grundarna av Addai.org - ett policyinitiativ med fokus på artificiell intelligens.

Susanne Porswald

Annasarah Pavasson

Förvaltningschef Köpings kommun.

Annasarah brinner för vård- och omsorgsuppdraget. Hon har en stark övertygelse om att dialog och lärande skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Annasarah har en djup förankring i de vardagliga utmaningar och behov som vård och omsorg står inför. Med sin kunskap och erfarenhet vill hon bidra till centrets uveckling.

Susanne Porswald

Daniel Boqvist

Processledare och verksamhetschef Automation Region.

Daniel har lång erfarenhet av verksamhets- och affärsutveckling. Han arbetar med systemisk innovation och strategiska samarbeten, internationella relationer samt transformation- och innovationsdrivet ledarskap. Han bidrar med kompetens och erfarenhet av innovationskluster och komplexa system som involverar många aktörer.

Susanne Porswald

Emma Hanson

Strateg för Hållbar regional utveckling med fokus på näringslivsutveckling och innovation Region Sörmland.

Emma vill bidra med kunskap om näringslivet samt om innovationssystem i Sörmland, Östra Mellansverige och nationellt. Hon ser även till det regionala perspektivet i centrets verksamhet.

Susanne Porswald

Sarah Wamala Andersson

Professor och ämnesföreträdare i hälso- och välfärdsteknik MDU.

Sarah vill bidra med sin tvärvetenskaplig forskning, breda yrkes- och chefserfarenhet från offentlig sektor, näringsliv, akademi och internationellt samarbete samt hennes drivkraft att omvandla forskning till praktisk användning.

Susanne Porswald

Simon Vinge

Chefsekonom Akademikerförbundet SSR.

Simon vill få in både medarbetar- och medborgarperspektiv på den teknikutveckling som pågår. Han menar att vårt arbete med algoritmer och automatiseringar syftar till att värna transparens och delaktighet för en demokratiserad teknik.

Susanne Porswald

Peter Kjäll

Näringspolitisk expert på Techsverige, har en doktorsexamen inom Medical Sciences.

Peter har under många år verkat i innovationsekosystemet kring tech i hälso- och sjukvården och life science genom roller inom akademi, industriforskning, entreprenörskap och näringsliv. Genom dessa perspektiv vill han bidra inom forskning och evidensskapande.

Susanne Porswald

Moris Benham

Professor och forskningsledare för Innovation och produktrealisering MDU.

Moris arbetar med utveckling av digital teknik såsom IoT, molntjänster, smarta system och AI. Han är särskilt intresserad av att inkludera människor och hållbarhetsaspekter i utveckling, anpassning och tillämpning av digital teknik.

Susanne Porswald

Jonas Cederberg

Områdeschef Medicinsk diagnostik och teknik och för den medicinska staben Region Västmanland.

Jonas är utbildad läkare och har disputerat inom medicinsk cellbiologi. Han vill bidra med sin kunskap, kompetens och regionens verksamhetsperspektiv.

 

Kontakta Center för välfärdsförändring

Du kommer i kontakt med oss genom att mejla till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se