Text

Framtidens vård tar form

Äldre man med VR-glasögon

Med stöd från Center för välfärdsförändring tar Region Sörmland och Eskilstuna kommun steget mot framtidens vård genom ett initiativ till samskapande av datatdriven prevention.

Den demografiska utvecklingen och ökningen av individualisering i samhället kräver innovativa lösningar för vård- och omsorgsåtagandet. Därför har styrgruppen för Nära vård startat en utveckling för att använda data på nya sätt för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Datadriven prevention innebär att hälsodata delas och används för att stödja hälsofrämjande insatser och sjukdomsförebyggande åtgärder. Genom digitala verktyg och samverkan mellan kommun, region, akademi och näringsliv möjliggörs en utveckling, i linje med målen för Nära vård i Sörmland. Framgångsfaktorerna inkluderar normbrytande tankegångar, resilient arbete för att möta motgångar och fokus på tillgänglig och kvalitativ data.

Initiativet är starten på en resa mot en modern och effektiv vård, där traditionella gränser bryts ner och skapar värden på nya sätt. Datadriven prevention blir en nyckelkomponent för att skapa en hälsosam och hållbar framtid för invånarna i Sörmland.

Kontaktinformation