Text

Fredliga och inkluderande samhällen

Terence Fell, forskare i statsvetenskap, berättar om MDU:s stadsdelsforskning, vars syfte är att minska utanförskapet.

Samverkanspartners

  • Eskilstuna kommun
  • Landstinget Sörmland
  • Region Västmanland
  • Västerås stad
utrota fattogdom


Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. God samhällsstyrning är grundläggande mål och medel för utveckling.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom konfliktvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan. Det gäller att bryta en upprepad våldscykel: Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande – risken att ett barn som utsatts för våld, som vuxen själv brukar våld mot andra, är överhängande.

Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger