Text

Informationsdesign

TheO - Det utsträckta kontoret - Hållbara och flexibla arbetssätt: förändring och utveckling i hybridformer

I projekt TheO utgår vi från användarinvolverande och interaktiva studier, i utvecklingen av designmetoder och -principer, för det vi kallar det utsträckta kontoret. Målet är nå hållbara, inkluderande och flexibla hybridarbetssätt, robusta nog att möta oväntade systemförändringar.

Syftet är att utveckla ny kunskap, som bidrar till att ge konkret grund för nya [design-] principer, som stödjer utvecklingen av nya hybrida arbetssätt och platser med användaren i centrum.

Start

2022-03-01

Planerat avslut

2024-12-31

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

I projekt TheO utgår vi från användarinvolverande och interaktiva studier, i utvecklingen av designmetoder och -principer, för det vi kallar det utsträckta kontoret. Målet är nå hållbara, inkluderande och flexibla hybridarbetssätt, robusta nog att möta oväntade systemförändringar.

Syftet med Det utsträckta kontoret, TheO (The Extended Office) är att utveckla ny kunskap, som bidrar till att ge konkret grund för nya [design-] principer, som stödjer utvecklingen av nya hybrida arbetssätt och platser med användaren i centrum.

Delstudien Hybrid transformation - från traditionella kontor till flexibla och aktivitetsbaserade arbetsplatser i kommunal kontext har som syfte att studera omvandlingen från traditionella till hybrida arbetsformer och arbetsplatser i kommunal kontext. Vi vill genom denna avgränsade fallstudie förstå hur befintlig information om hybrida arbetssätt (som i dagsläget är starkt begränsad), tillämpas och hur användarnas behov tas tillvara i utformningen. RQ 1. Vad i befintlig information om hybridarbetssätt och -arbetsplatser, tillämpas i utvecklingen av Skärholmens stadsdelsnämnds nya hybrida kontor? RQ 1. Vilka faktorer påverkar användarnas arbetssätt och möjligheter att arbeta i hybridläge? (Förutsättningar som regelverk, lagrum, ledning, styrning, kontroll, demokratifrågor, normer och gruppdynamik som påverkar hybridarbete.)

Projektmål

Projektets mål är dels att utveckla metoder för hur organisationer kan utforska användarnas behov och idéer om sin arbetsplats och faktorer som sätter ramar för arbetssätt: normer, gruppdynamik, ledning och kontroll, relaterade till hybridarbete genom att fråga: 1. Hur uppfattar och väljer användare arbetsplats och teknik, i förhållande till aktuell verksamhet och arbetssätt? 2. Vilka framåtriktade kriterier för design kan definieras i förhållande till hybrida arbetsformer? Målet är dels att genom de identifierade kriterierna utveckla en modell som stödjer utvecklingen av design av hybridarbetsplatser.