Text

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Hållbar förskola

Förskolan har en avgörande roll i arbetet för hållbar utveckling. I den senaste revideringen av Läroplan för förskolan har hållbar utveckling lyfts fram som en viktig del av förskolans värdegrund. Detta medför att arbetet med hållbar utveckling i svenska förskolor behöver tydliggöras och förankras i en forskningsbas.

Denna forskningsstudie har som syfte att utveckla ytterligare kunskap om arbetet med hållbar utveckling på olika nivåer inom förskolan och bidrar samtidigt till ny kunskap inom området.

Start

2022-01-01

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Förskolan har en avgörande roll i arbetet för hållbar utveckling. I den senaste revideringen av Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) har hållbar utveckling inkluderats och lyfts fram som en viktig del av förskolans värdegrund samt med uppföljande strävansmål. Detta medför att arbetet med hållbar utveckling i svenska förskolor behöver tydliggöras och förankras i en forskningsbas.

Denna forskningsstudie är en forskningsinsats inom Ifous FoU-program Hållbar förskola och har som syfte att utveckla ytterligare kunskap om arbetet med hållbar utveckling på olika nivåer inom förskolan och där forskningsprojektet samtidigt bidrar till ny kunskap inom området hållbarhet i förskolan.

Forskningsprojektet med dess fyra delstudier genomförs parallellt med FoU-programmets aktiviteter och seminarier. Inom forskningsprojektet kommer fokus vara att studera ledarskap, kunskaps- och praktikutveckling i förhållande till utbildning och undervisning i förskolan, med särskilt fokus på hållbarhet. Forskningsprojektet genomförs genom kvalitativa studier med inslag av kvantitativ forskning med metoder som insamling av dokument, intervjuer och enkätundersökning.

Resultaten från forskningsprojektet och dess delstudier kommer att presenteras kontinuerligt inom FoU-programmet. Vid dessa tillfällen ges de deltagande möjlighet att diskutera de resultat som framkommit. För spridning av resultaten i ett vidare vetenskapligt sammanhang, planeras publicering i både internationella och nationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningsprojektets resultat kommer även att presenteras i delrapporter och en slutrapport för Ifous. Resultaten kommer även presenteras vid internationella och nationella forskningskonferenser. Projektet följer god forskningssed.

Externa medlemmar i forskningsprojektet är Ingrid Pramlig Samuelsson, Professor och Ingrid Engdahl, Docent och senior forskare vid Göteborgs universitet.Övergripande syfte och mål:

Forskningsprojektet som innefattar en forskningsinsats inom ett FoU-program Hållbar förskola har som syfte att utveckla fördjupad kunskap om förskollärares, rektorers, biträdande rektorers och förvaltningsledares kunnande och kompetenser att organisera och leda utbildning och undervisning för hållbar utveckling i förskolan.

Forskningsprojektet har som syfte att utveckla fördjupad kunskap om förskollärares, rektorers, biträdande rektorers och förvaltningsledares kunnande och kompetenser att organisera och leda utbildning och undervisning för hållbar utveckling i förskolan.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål