Text

Datakommunikation

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Produkt- och produktionsutveckling

Säkerhetskritisk teknik

Tillförlitlig programvaruteknik

Utveckling av uppdrag och förmågor för system-av-system

Syftet med detta projekt är att studera hur systemutvecklare kan designa sina produkter så att de får förmågor som gör dem effektiva i ett SoS-sammanhang, och hur SoS-utvecklare kan sätta samman de tillgängliga elementen så effektivt som möjligt för att genomföra ett konkret uppdrag.


Start

2021-10-01

Planerat avslut

2024-09-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

System-av-system (eng. systems-of-systems, eller SoS) beskriver situationer där en uppsättning av oberoende ingående system (eng. constituent systems, eller CS) samarbetar för att nå vissa överordnade mål. Detta är ett område av allt större betydelse i den digitala omvandlingen av samhället, där allt fler system kopplas samman. En anledning till detta är att enskilda produkter nu har nått en nivå av förfining som gör det svårt att nå ytterligare förbättringar. Istället blir det nödvändigt att förbättra hur produkterna interagerar med andra i ett större sammanhang. Målet med ett SoS är att säkerställa att samarbetet mellan CS ger upphov till önskade emergenta förmågor. Dessa förmågor kan användas för att utföra konkreta operativa uppdrag för att nå SoS-ägarnas mål. En utmaning är att det idag saknas bra metoder för att modellera SoS-förmågor och uppdrag och även brist på stöd för att designa dem.


Syfte

Syftet med detta projekt är att studera hur systemutvecklare kan designa sina produkter så att de får förmågor som gör dem effektiva i ett SoS-sammanhang, och hur SoS-utvecklare kan sätta samman de tillgängliga elementen så effektivt som möjligt för att genomföra ett konkret uppdrag.

 

Projektmål

För att nå sitt syfte kommer projektet att fokusera på två huvudmål:

  • Förbättra nuvarande praxis för modellering av uppdrag och förmågor
  • Tillhandahålla verktyg som hjälper utvecklare att utforska designrymden för ett SoS

 

Aktiviteter

Projektet kommer att ta itu med utmaningarna relaterade till förmågorna hos ett system-av-system (SoS) och dess uppdrag. Det görs genom att undersöka sätt att modellera SoS och använda dessa modeller för att utforska designrymden. Som ett första steg kommer en syntes av nuvarande praxis att göras och med detta som grund utvecklas en generell basontologi för att beskriva förmågor och uppdrag. Denna basontologi kommer sedan att utökas till två specifika tillämpningsområden, nämligen flyg och anläggningsarbete. Med hjälp modelleringstekniker kommer projektet att studera sätt att stödja SoS-utveckling genom att utforska designrymden. Dimensionerna för detta inkluderar vilka CS som behövs i SoS; vilka förmågor de behöver erbjuda; hur man bildar konstellationer av CS för att utföra ett visst uppdrag; och hur man hanterar utvecklingen av SoS.