Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Transformativ Management

BAIT - Bättre avfallshantering med IOT

BAIT-projektet undersöker hur Internet of Things (IoT) kan användas för att förbättra avfallshanteringsprocesser. Detta för att öka behovsägarens förståelse för hur IoT-lösningar kan bidra till att optimera och effektivisera avfallshanteringsprocessen, och även öka behovsägarens förmåga och förutsättningar att implementera och använda IoT-lösningar i verksamheten.

 

Avslutat

Start

2022-02-01

Avslut

2023-03-31

Medfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Project manager VafabMiljö

Bakgrund

Det finns flera exempel där sensorer i sopkärl och containrar testats och använts för att samla uppgifter om kärlens fyllnadsgrad för att kunna effektivisera insamling och transporter. Men det saknas ett vidare, mer genomgripande, helhetsgrepp. Exempelvis är kunskapen begränsad om hur data kan samlas in och nyttjas för att prognosticera, planera, styra och förändra verksamheten, och hur införandet av IoT och användningen av data kan förändra arbetssätt- och processer.

BAIT-projektets utgångspunkt är att ett helhetsgrepp behöver tas för att de övergripande hållbarhets-, miljö- och klimatmål som behovsägaren (och liknande verksamheter) har ska kunna uppnås. Ett holistiskt angreppssätt inbegriper även möjligheten att nyttja data för kommunikation externt mot allmänhet och andra kunder för att skapa ökad insikt och ett förändrat agerande. Förståelsen för de ”mjuka” faktorer som följer med utvecklingen, implementeringen och användningen av ett nytt informationssystem och utökad datahantering måste utvecklas.

Av särskild vikt är utvecklingen av kunskap om hur den nya tekniken förändrar arbetssätt, kompetenser, metoder samt hur införandet av den nya tekniken påverkar de anställda. Sådana faktorer ännu är relativt ostuderade. När BAIT-projektet avslutas ska behovsägaren ha utvecklat kunskap om hur IoT kan användas för att optimera avfallshanteringsprocessen som inte bara rör teknikens möjligheter att effektivisera och optimera logistikprocesser, utan även dess effekter på de arbetspraktiker som processerna inbegriper, och på konsekvenserna för de anställda.

Projektmål

Målet med BAIT-projektet är att genomföra en förstudie av hur IoT kan användas för att förbättra avfallshanteringsprocesser. I syfte att öka behovsägarens förståelse för hur IoT-lösningar kan bidra till att optimera och effektivisera avfallshanteringsprocessen, samt öka behovsägarens förmåga och förutsättningar att implementera och använda IoT-lösningar i verksamheten. Vidare hur IoT påverkar arbetspraktiker och processer. Projektet bidrar långsiktigt till uppfyllelsen av Agenda 2030-målen, varav i första hand Mål 11: Hållbara städer och samhällen och Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur.

Aktiviteter i projeket:

  • Projektplanering, styrning och uppföljning.
  • Inventering av pågående IoT-projekt i branschen
  • Kartläggning och beskrivning av verksamhetsdelar potentiella bruk av olika IOT – lösningar
  • Sammanställning och analys av behovsbild och potential
  • Formulering av en IoT strategi.
  • Kommunikation och spridning av resultatet

Genomslag i media:

Ett mänskligare sätt att digitalisera - Avfall och Miljö nr 3 3023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.