Text

PREVIVE

Robotik

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Försörjning och skuldsättning

Human

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Vårdpersonals arbetsmiljö och hälsa under Covid-19 pandemin

Projektet syftar till att utforska vårdpersonals erfarenheter av omställningen av Covid-19 pandemin med avseende på arbetsmiljö och hälsa där såväl longitudinell, beskrivande, utforskande, kvalitativ och kvantitativ studiedesign används.

Avslutat

Start

2020-11-10

Avslut

2023-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Medlemmar

Extern projektmedlem

Tiny Jaarsma Länk till annan webbplats., professor i vårdvetenskap vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) på Linköpings Universitet.

Om projektet

Covid-19 pandemin har påverkat sjukvården världen över. Den plötsliga omställningen har inneburit en stor utmaning. Kunskap om virusets aggressiva spridning saknades, samtidigt som antalet människor som var i behov av vård mångdubblades. Tidigare forskning visar hur pandemin har utsatt vårdpersonal för extrem stress där det funnits risk för ohälsa. Ännu saknas kunskap om vad denna omställning i vården har inneburit för vårdpersonal. I detta projekt vill vi undersöka hur vårdpersonal erfarit omställningen under pandemin med fokus på att studera arbetsmiljö, aspekter på hälsa, skyddsmekanismer, egenmakt och återhämtning.

Projektet syftar till att utforska vårdpersonals erfarenheter av omställningen av Covid-19 pandemin med avseende på arbetsmiljö och hälsa där såväl longitudinell, beskrivande, utforskande, kvalitativ och kvantitativ studiedesign används.

Projektmål

Målet med projektet är att utveckla verktyg så att sjukvården kan vara så strategiskt och optimalt förberedd som möjligt för att stötta vårdpersonal inför framtida vårdkriser. Resultaten kommer att användas för att utveckla stödåtgärder för såväl vårdpersonal som organisation. Inom forskning ger resultaten vägar framåt för interventioner att utveckla hållbara och strategiska stödåtgärder för att stärka och bevara vårdpersonals hälsa.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål