Text

Robotik

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Human

PREVIVE

Uppföljning IHR

Forskningsprojektet avser att genom uppföljning belysa äldres erfarenheter av en IHR-intervention samt beskriva eventuella hinder för återhämtning.

Avslutat

Start

2021-01-04

Avslut

2023-12-29

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

En forskargrupp på HVV genomförde ett forskningsprojekt (Intensiv hemrehabilitering -IHR) i samarbete med Eskilstuna Kommun och MKHV där forskningspersonerna, äldre personer (65+), som ansökt om omvårdnadsinsatser i den kommunala hemtjänsten fått intensiv hemrehabilitering utfört av ett interprofessionellt team. Efter avslutad studie saknades det fortfarande kunskap om varför vissa personer inte återhämtar sig trots att de fått IHR. Forskningsprojektet avser att genom uppföljning belysa äldres erfarenheter av en IHR-intervention samt beskriva eventuella hinder för återhämtning. Frågeställningar är bland andra: Vilka upplevelser av omsorgsinsatser i hemmet beskriver deltagarna efter interventionen intensiv hemrehabilitering? Vilka dilemman framträder i rehabiliteringsprocessen? Metod: En fallkontrollundersökning genom journalgranskning, protokoll med kvalitativa frågeställningar och kvalitativ analys.

Forskningsprojektet avser att genom uppföljning belysa äldres erfarenheter av en IHR-intervention samt beskriva eventuella hinder för återhämtning.

Projektmål

Forskarna avser att diskutera preliminära resultat och ge förslag på möjliga åtgärder när det gäller en ytterligare förbättrad IHR intervention med vårdgivarna.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål