Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Personcentrerad vård och kommunikation

Sociologi

Suicidalt beteende i den arbetande befolkningen - risk- och skyddsfaktorer utifrån ett genusperspektiv

Utifrån ett genusperspektiv är syftet att utveckla ny kunskap om suicidalt beteende bland kvinnor och män i olika yrken på arbetsmarknaden i Sverige.

Start

2023-05-01

Planerat avslut

2026-04-30

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar

Anna Nyberg, docent i psykologi, lektor folkhälsovetenskap, Uppsala universitet.

Projektet

Detta projekt kommer att ge ny kunskap om suicidalt beteende (inkluderar fullbordat självmord och självmordsförsök) i arbetslivet som arbetsmarknadens parter efterfrågar. Det finns kunskapsluckor i forskningen om suicidalt beteende vad gäller

  1. riskgrupper för suicidalt beteende på arbetsmarknaden
  2. arbetsmiljöns betydelse för suicidalt beteende och
  3. brister av metodologiskt art.

Detta projekt tar fasta på flera av dessa kunskapsluckor. Vi analyserar registerdata som inkluderar hela den arbetande befolkningen i Sverige och enkätdata från SLOSH-kohorten. Vi analyserar suicidalt beteende i relation till olika yrken och branscher på den svenska arbetsmarknaden utifrån ett genusperspektiv. Vi undersöker hur könsfördelningen i olika yrken är kopplad till kvinnors och mäns risker för suicidalt beteende. Vi studerar risk- och skyddsfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel emotionella krav, beslutsutrymme socialt stöd i förhållande till suicidalt beteende i olika yrken. Vi genomför intervjuer med fackliga representanter inom yrken/ branscher med hög eller låg förekomst av suicidalt beteende för att bidra till preventiva insatser mot suicidalt beteende i arbetslivet. Resultaten kommer att vägleda fortsatt forskning om specifika yrken och branscher med hög risk för suicidalt beteende och bidra till utveckling av policys samt förebyggande insatser på arbetsplatser.

Projektmål

Utifrån ett genusperspektiv är syftet att utveckla ny kunskap om suicidalt beteende bland kvinnor och män i olika yrken på arbetsmarknaden i Sverige, att undersöka risk- och skyddsfaktorer i arbetsmiljön för suicidalt beteende och att öka kunskapen om förebyggande insatser mot suicidalt beteende i arbetslivet.

Utifrån ett genusperspektiv kommer vi att besvara följande forskningsfrågor:

  1. Skiljer sig risken för suicidalt beteende (fullbordat självmord eller självmordsförsök) för kvinnor och män i olika yrken på den svenska arbetsmarknaden utifrån branschens könssammansättning (kvinnodominerad, mansdominerad eller bransch med jämn könsfördelning)?
  2. Vilken betydelse har risk- och skyddsfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på yrkesnivå för suicidalt beteende bland kvinnor och män i olika yrken på den svenska arbetsmarknaden? Vilken betydelse har livsstilsrelaterade risk- och skyddsfaktorer?
  3. Hur arbetar arbetsmarknadens parter med preventiva insatser mot suicidalt beteende i yrken/branscher med hög respektive låg förekomst av suicidalt beteende?