Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Smärthantering hos personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik

Syftet är att erhålla en fördjupad förståelse om smärthantering hos personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik.

Avslutat

Start

2021-08-30

Avslut

2022-08-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

I Region Västmanland pågår ett genomgripande arbete för att förbättra omhändertagandet av patienter med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och långvarig smärta. Deltagandet i denna "smärthantering" innebär att patienterna erbjuds undervisning med särskilt fokus på smärthantering. Interventionen vänder sig till patienter med en optimalt behandlad reumatisk sjukdom, och som lever med en långvarig smärta som upplevts påverka deras livskvalitet negativt. I interventionen ingår undervisning som hålls av smärtteamet i relation till egenvård och fysisk aktivitet. Undervisningen är en kombination av information och diskussion där deltagarna får vara aktiva i grupper.

Patienterna får även delta i individuellt anpassad fysisk träning. Interventionen pågår under 4 veckor och utförs av personer inom smärtrehabiliteringsteamet. Uppföljning sker efter 3 och 6 månader av smärtteamet. Syftet är att erhålla en fördjupad förståelse om smärthantering för personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik. Projektet är en kvalitativ utvärdering av reuma-smärthantering.

Relevans: Då en självskattad hög nivå av smärta är påvisat förknippat med ökat rädsla undvikande för fysisk aktivitet, samt att ett vidmakthållande i fysiska aktiviteter är påvisat delvis kunna lindra smärta och obehag, så är det av vikt att erhålla en fördjupad förståelse och kvalitativt utvärdera smärthantering.

Resultatet kan tänkas komma att inkluderas i vidare hälsopreventivt arbete för denna obeforskade urvalsgrupp. Metod: Fokusgruppintervjuer (n=4) sker som en informell diskussion. Då smärthanteringen har utgjorts av gruppmöten kan denna metod passa då gruppen kan antas bära på en kollektiv erfarenhet av värde. Bearbetas med kvalitativ innehållsanalys.

Projektmål

Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer. Projektet innehåller aspekter kring patienternas behov, erfarenheter av och möjligheter till behandling, vård och omvårdnad anpassade till dem. Kunskapen som utvecklas ligger inom ett forskningsområde där vård- och välfärdsinitiativ sammanfaller och där vårdvetenskap och fysioterapeutiska perspektiv berikar varandra. Forskningen fokuserar på hur förutsättningar och arbetsmetoder kan skapas för att förbättra insatserna och resultaten för dessa patienter.


 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål