Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

ORIENT

ORIENT är ett internationellt forskningsprojekt som fokuserar på användningen av vårdrobotar i äldreomsorg. ORIENT undersöker hur vårdrobotar kan användas, hur de ska introduceras samt vilken typ av stöd och information de olika intressenterna behöver (äldre personer, närstående, vårdare, serviceorganisationer m.fl.). Syftet är att utveckla metoder och modeller för bästa praxis för orientering (allmän kunskap om) till vårdrobotanvändning i äldreomsorgen.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2018-04-01

Avslut

2020-03-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål