Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Vård, återhämtning och hälsa

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

PREVIVE

ORIENT

ORIENT är ett internationellt forskningsprojekt som fokuserar på användningen av vårdrobotar i äldreomsorg. ORIENT undersöker hur vårdrobotar kan användas, hur de ska introduceras samt vilken typ av stöd och information de olika intressenterna behöver (äldre personer, närstående, vårdare, serviceorganisationer m.fl.). Syftet är att utveckla metoder och modeller för bästa praxis för orientering (allmän kunskap om) till vårdrobotanvändning i äldreomsorgen.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen