Text

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

IACTA - Främja Barns delaktiktighet i vårdsituationer genom ett interaktivt kommunikationsinstrument

I enlighet med konventionen om barns rättigheter har barn och unga rätt till delaktighet i vårdprocedurer. Vuxnas barnperspektiv, och önskan att se till barnets bästa, kan skilja sig från hur barnet förstår samma situation. För att skapa möjlighet för yngre barn (3-5 år) att delta i förberedelse och genomförande av vårdprocedurer finns behov att utveckla former för kommunikation där barnets förmågor att komma till tals tas tillvara. Målgruppen i detta projekt är barn inom primärvård och barnsjukvård. Syftet är att utveckla och utvärdera en plattform för interaktiv kommunikation mellan yngre barn (3-5 år) och vårdpersonal i specifika vårdprocedurer.  

Avslutat

Start

2012-08-01

Avslut

2017-06-30

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Ett sådant förfarande innebär även ett aktivt förhållningssätt från vårdpersonal att ta vara på barnets förståelse och agera därefter, samt dokumentera barnets delaktighet. Projektet innehåller även att förbereda och tillvarata vårdpersonalens erfarenheter av att använda det kommunikativa interaktionsinstrumentet samt hur denna kommunikation kan dokumenteras.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål