Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Hälsopromotion genom minskad stillasittande livsstil under neo- eller adjuvant cancerbehandling hos personer med bröst-, prostata- eller kolorektalcancer

Syftet med projektet är att studera hälsofrämjande insatser för att minska stillasittande livsstil hos målgruppen.

Avslutat

Start

2021-01-01

Avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syftet med projektet är att studera hälsofrämjande insatser för att minska stillasittande livsstil hos målgruppen. Genom att förstå stillasittande beteende kommer vi i samproduktion med målgruppen att utveckla ett digitalt självhanteringsprogram för att minska stillasittande tid. Därefter kommer programmets genomförbarhet och användbarhet att studeras innan en större studie där om effekten av programmet undersöks.

Projektmål

  • Studie I: Att undersöka hur stillasittande beteende upplevs av personer som genomgår neo- eller adjuvant cancerbehandling.
  • Studie II: Att studera åsikter och uppfattningar hos personer som genomgår neo- eller adjuvant cancerbehandling om hur man kan stödja minskning av stillasittande beteende och hur tid i stillasittande kan ersättas.
  • Studie III: Att i samproduktion med representanter från målgruppen (dvs individer som genomgår neo- eller adjuvant cancerbehandling mot bröst-, prostata-, eller kolorektalcancer) planera och utveckla ett självhanteringsprogram med digitala lösningar som stöttar beteendeförändring för att minska stillasittande livsstil.
  • Studie IV: Testa genomförbarheten och användbarheten av ett självhanteringsprogram med digitala lösningar som stöttar beteendeförändring för att minska stillasittande livsstil hos personer som genomgår behandling mot bröst-, prostata- eller kolorectalcancer.
  • Studie V: utvärdera effekterna i en RCT av ett självhanteringsprogram för att minska stillasittande livsstil för personer i målgruppen jämfört med en kontrollgrupp.Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål