Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar (Dig-barn)

Detta innovationsprojekt kommer att bidra med generella kunskaper om den digitala teknologins möjligheter för att öka barns delaktighet liksom kunskaper som berör den sociala barnavårdens barn och deras delaktighet i utredningsprocessen mer specifikt.

Avslutat

Start

2019-01-14

Avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syftet med detta projekt är att öka barns delaktighet i socialtjänstens barnutredningar genom att föra in ett digitalt verktyg som barn kan använda i utredningssamtalen. Att öka barns delaktighet i samtal och utredningar inom den kommunala socialtjänsten är nödvändigt för alla involverade parter, inte minst för de barn som är i fokus för arbetet. Förutom att barn kommer att bjudas in till att vara med i utvecklingen av verktyget kommer även det digitala verktyget i form av en ‘digital utredningsplan’ att ge brukare en känsla av kontroll och inflytande över deras liv som de vanligen fråntas i utsatta situationer och utredningsprocesser. Idén till innovationsprojektet är framtagen av barnutredare i kommunens socialtjänst. Barnutredarna vill tillsammans med forskarna utveckla en teknisk applikation som kan stärka barnens röst och medverkan i barnavårdsutredningarna.

Detta tvärvetenskapliga projekt består av tre forskare och en forskningsassistent, två från socialt arbete respektive två från datavetenskap. Tre delstudier kommer att göras under projekttiden med avseende på barns delaktighet där entnografiska data används från workshops med skolbarn, med fosterhemsplacerade barn och genom dokumentanalys av barnutredningar. Under År 1 av projektet utvecklar forskare applikationen tillsammans med barn i skolan. Som ett nästa steg medverkar redan placerade barn för att prova applikationen samt att intervjuas om sina erfarenheter av socialtjänstens utredningar. Under år 2 analyseras den påbörjade användningen av applikationen i nystartade barnutredningar. År 3 används applikationen i kommunens barnutredningar och effekterna av det digitala verktyget avseende barns delaktighet blir möjliga att analysera i förhållande till tidigare utredningar.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål