Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Hållbart arbetsliv

Personcentrerad vård och kommunikation

Sociologi

Arbetsplatsens struktur och arbetsrelaterad ohälsa: kvinnodominans, organisatoriska faktorer, åtgärder och politiska beslut i kommunal förvaltning

Detta forskningsprogram syftar till att ta studera sjukfrånvaron i den kvinnodominerade kommunsektorn genom att kartlägga ohälsan i yrken och på arbetsplatser.

Start

2023-07-01

Planerat avslut

2029-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar

Karin Hederos (forskare i nationalekonomni, Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet; Sven Siverbo (professor i företagsekonomi, Handelshögskolan, Karlstad universitet); Ole Henning Sørensen (forskare vid the National Research Center for the Working Environment, Danmark).


Om forskningsprogrammet

Av kvinnodominerade arbetsplatser utmärker sig kommunal verksamhet på grund av stora problem med arbetsrelaterad ohälsa, vilket bottnar i problematiska arbetsförhållanden. Programmets syfte är att adressera sjukfrånvaron i den kvinnodominerade kommunala sektorn genom att kartlägga ohälsa i yrken och på arbetsplatser och genom att utforska organisationers insatser för att åtgärda grundorsakerna till den arbetsrelaterade ohälsan.

Programmets unika bidrag är att det angriper problemställningen på flera strukturella nivåer – från arbetsmarknads- och samhällsperspektiv till beslutsfattnings- och organisationsperspektiv utifrån en tvärvetenskaplig ansats där sociologi, psykologi, nationalekonomi, företagsekonomi och arbetslivsvetenskap ingår.

Programmet består av fem projekt.

Det första projektet använder longitudinella årliga registerdata för att undersöka kopplingen mellan kvinnodominerade yrken, kvinnodominerade arbetsplatser, och sjukfrånvaro i kommunal sektor och hur olika faktorer inverkar på dessa samband.

Det andra projektet behandlar styrning kopplat till medarbetare och första linjens chefer i kommunal sektor och konsekvenserna av ökad autonomi i samband med tillitsbaserad styrning. Denna del kommer att baseras på två enkätundersökningar som utformas efter kvalitativa intervjuer.

Det tredje är ett samverkansprojekt med kommuner där organisatoriska åtgärder för att åstadkomma en bättre balans mellan arbetskrav och resurser skapas och utvärderas med flermetodsmetodik.

I det fjärde projektet görs ett experiment där kommunpolitikers beslut om resursallokering undersöks.

Slutligen genomförs ett explorativt projekt baserat på de nya frågor som uppstår genom att resultaten från de olika projekten kombineras. Genom projektets tvärdisciplinära ansats är målet banbrytande ny kunskap med stor inverkan på såväl policy som praktik.

Programmet sker i samverkan med flera kommuner samt ett antal kommunala arbetsplatser.

Syfte

Detta forskningsprogram syftar till att ta studera sjukfrånvaron i den kvinnodominerade kommunsektorn genom att kartlägga ohälsan i yrken och på arbetsplatser och genom att utforska organisatoriska insatser för att komma till rätta med grundorsakerna till den arbetsrelaterade ohälsan.