Text

Förnybar energi

COSSMICA - Samrötning av avloppsslam och mikroalger

Syftet med projektet är att visa om och hur odling av mikroalger och samrötning av dessa med avloppsslam kan integreras i avloppsreningsverk för att öka produktionen av biogas och effektivisera behandlingen av avloppsslammet.

Avslutat

Start

2014-02-03

Avslut

2015-12-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet bidrar till att öka kunskapen om hur parametrar som substratets sammansättning och matningshastighet påverkar biogas produktionen. Material- och energibalansen för flera olika möjliga sätt att intergrera odling och samrötning av mikroalger kommer även att studeras. Experimentella tester i en kontinuerlig process i pilotskala kommer att utföras vid Mälarenergis avloppsreningsanläggning. Data från anläggninen kommer även att användas i scenarioanalyser av olika integreringsmöjligheter.