Text

Förnybar energi

COSSMICA - Samrötning av avloppsslam och mikroalger

Syftet med projektet är att visa om och hur odling av mikroalger och samrötning av dessa med avloppsslam kan integreras i avloppsreningsverk för att öka produktionen av biogas och effektivisera behandlingen av avloppsslammet.

Avslutat

Start

2014-02-03

Avslut

2015-12-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syftet med projektet är att visa om och hur odling av mikroalger och samrötning av dessa med avloppsslam kan integreras i avloppsreningsverk för att öka produktionen av biogas och effektivisera behandlingen av avloppsslammet. Projektet bidrar till att öka kunskapen om hur parametrar som substratets sammansättning och matningshastighet påverkar biogas produktionen. Material- och energibalansen för flera olika möjliga sätt att intergrera odling och samrötning av mikroalger kommer även att studeras. Experimentella tester i en kontinuerlig process i pilotskala kommer att utföras vid Mälarenergis avloppsreningsanläggning. Data från anläggninen kommer även att användas i scenarioanalyser av olika integreringsmöjligheter.