Text

Fokusområden inom hälsa och välfärd

Fokusområdena syftar till att synliggöra och stödja forskning som tar sig an nuvarande och framtida utmaningar inom hälsa och välfärd och innebär intern och extern kommunikation, forskningsbas och samverkan.

I fokusområdena samlas forskning som involverar forskare från olika forskargrupper inom hälsa och välfärd, andra akademier på MDU och externa samverkanspartners. Fokusområdena synliggör den starka och unika forskning som bedrivs och är framåtblickande. Fokusområdena utgör ett stöd för forskarna att bli starkare nationellt och internationellt, samproducera och växa – och för utbildningarna där vi utbildar för framtiden!

Fokusområden inom hälsa och välfärd:

Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa

Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa utforskar det tvärvetenskapliga området som har avgörande betydelse för samhällsutmaningar inom arbetsliv, folkhälsa och klimatförändringar. Utformningen av framtidens arbetsplatser bör fokusera på klimatsmarta och hälsofrämjande åtgärder samtidigt som den underlättar för arbetstagarna att göra ett effektivt arbete med hjälp av användarvänliga digitala lösningar. Den globala klimatkris vi står inför kräver att teknisk utveckling, policybeslut och livsstilsändringar tillämpas metodiskt för att minska utsläppet av växthusgaser och därmed bromsa in den globala uppvärmningen. En livsstil som främjar god hälsa och livskvalitet går hand i hand med en hållbar livsstil som minskar klimatpåverkan.

Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer

Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer omfattar studier av människors behov och upplevelser av och möjligheter till hälsofrämjande insatser, behandling, vård och omsorg. Den kunskap som tas fram ligger således inom ett forskningsområde där vård- och välfärdsinsatser sammanfaller och där vårdvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv berikar varandra. Gemensamma forskningsprojekt har som målsättning att bidra till en hållbar utveckling i vilken hälsofrämjande insatser, socialt arbete, vård, och omsorg formas utifrån utsatta och sårbara människors sammanhang och behov. Forskningen inriktas på hur det kan skapas förutsättningar och arbetssätt för att förbättra professionella insatser och utfall.

Vad inryms i fokusområdet

I fokusområdet inryms såväl utveckling av begrepp, teorier och modeller som tillämpad forskning i relation till:

 • bemötande, vård, behandling och insatser för utsatta och sårbara människor i sina sammanhang.
 • stödjande av social förändring och hälsoprocesser ur mikro- och makroperspektiv under livets alla skeenden.
 • hälsofrämjande insatser, socialt arbete, vård och omsorg ur professions-, organisations- och samhällsperspektiv
 • lärande inom socialt arbete, vård och omsorg.

 

Mål och visioner

En målsättning är att utveckla en bred kunskapsbas för de områden där hälso- och välfärdsperspektiven möts. Genom att inkludera båda perspektiven i forskningsprojekt uppstår nya frågeställningar som bland annat kan leda till teoriutveckling och kunskap som kan tillämpas inom vård- och välfärdskontexter. Insatser ska utvecklas och implementeras i samproduktion med avnämare.

En aspekt inom fokusområdet utgörs av forskning om lärande. Synergin mellan hälsa- och välfärdssektorerna möjliggör att pedagogiska forskningsprojekt kan utvecklas och genomföras parallellt inom vård- och omsorgsutbildningar.

En annan inriktning inom fokusområdet utgör forskning med normkritiska perspektiv på bemötande av och insatser för utsatta och sårbara människor som kan bidra till en professionell utveckling.

Hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv

Forskningen inom det integrerade och tvärvetenskapliga fokusområdet hälso- och välfärdsteknik omfattar digitala och tekniska lösningar riktade mot såväl människan i friskt tillstånd som vid hälsopromotion, sjukdom, efter skada, vid funktionshinder eller med särskilda behov. Forskningen syftar till att undersöka hälso- och välfärdstekniks värde och nytta utifrån att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet, trygghet, säkerhet, livskvalitet och självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Vidare omfattar ett användarperspektiv ökad kunskap om möjligheter och nytta och värde med digitala och tekniska lösningar inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård som inkluderar närståendes, personals och hälso- och sjukvårds- och vård- och omsorgsorganisationers perspektiv.

Fokusområdet har till syfte att:

 • Övergripande samla forskning och kunskap om hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv
 • Utgöra plattform för forskningsbas vad gäller hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv i HVV:s utbildningar
 • Bistå med kunskap, erfarenheter och kompetens vid ansökningar om externa forskningsmedel vid utlysningar som har inriktning mot digitalisering/hälso- och välfärdsteknik


Målet med fokusområdet

Det långsiktiga målet är att fokusområdets forskning om hälso- och välfärdsteknik skall vara ledande i Sverige och i Norden. Utveckling av fokusområdet Hälso- och Välfärdsteknik sker genom en tvärvetenskaplig ansats och utifrån ett användarperspektiv där vi ska:

 • arbeta för att generellt i samhället, öka kunskapen om möjligheterna med hälso- och välfärdsteknik inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård (samma ordningsföljd i hela texten)
 • bistå med och producera kunskap om nytta och värde av hälso- och välfärdsteknik som är värdefull för användare (patient/brukare/klient, närstående personal och organisationer). Den nya kunskapen är även av intresse för innovatörer och entreprenörer inom området då vi även får fram behov eller problem som kan lösas med hälso- och välfärdsteknik.
 • bygga upp kompetenser och erfarenheter med olika metoder som kan utforska värde och nytta av hälso- och välfärdsteknik.
 • visa på nytta och värde av fokusområdets forskning genom att öka samverkan och samproduktion i tvärvetenskapliga forskningsprojekt i interna MDU projekt, i projekt med extern samverkan såväl med andra lärosäten, nationellt som internationellt och med olika aktörer inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård samt hälso- och välfärdsteknik innovatörer och leverantörer.

Kontakt