Text

Socialt lärande – arbetet i fritidshemmet

Studiens syfte är att belysa fritidshemspersonalens perspektiv på sitt arbete med socialt lärande hos de yngsta eleverna i fritidshemmet.

Avslutat

Start

2014-08-25

Avslut

2018-08-27

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

År 2015 innefattade fritidshemmet 84 % av grundskolans elever i åldern 6-9 år. Verksamheten tar sin utgångspunkt i nationella styrdokument och inbegriper såväl kvalitetsarbete som pedagogiskt innehåll. Den ska komplettera skolans verksamhet och bidra till lärande och utveckling, såväl socialt och grupporienterat som ämnesmässigt. Syftet med undersök­ningen som ligger till grund för detta kapitel är att belysa vad fritidspersonal ser som viktigt i elevers sociala lärande. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med totalt 21 del­tagare i fyra grupper. Den teoretiska utgångspunkten för studien är Bronfen­bren­ners bioeko­lo­gis­ka teori, genom vilken elevers sociala lärande förstås som en interaktion mellan olika faktorer i fritids­hemmets miljö. Resultatet visar en samstämmighet i fritidspersonalens perspektiv på elevers sociala lärande. De betonar bland annat den empatiska förmågan och förmågan att ta ansvar, liksom tryggheten som grund för det sociala lärandet i fritidshemmet.


Studien i sin helhet

Ta del av studien Socialt lärande - arbetet i fritidshemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål