Text

Lässatsning och förskolebibliotek

Projektet Förskolebibliotek kommer att pågå under perioden 2017–2020, inom ramen för Eskilstuna kommuns övergripande Lässatsning. Lässatsningens övergripande mål är att öka barns lust och motivation till att läsa och på så sätt skapa bra förutsättningar för deras läs- språk och kunskapsutveckling.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2020-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Under perioden HT17-VT20 kommer tre forskare från UKK att studera och utvärdera Lässatsningens projekt med förskolebibliotek. Studien kommer att ske på tre nivåer. Den förta handlar om det praktisk-pedagogiska arbetet med barnen i förskolorna. Denna del är i bred bemärkelse tänkt att observera hur litteraturen används i det dagliga arbetet och att genom intervjuer fånga såväl barnens upplevelser av och förskollärarnas perspektiv på arbetet med litteraturläsning.

Den andra nivån studerar den kompetensutveckling av pedagoger och bibliotekskonsulenter som sker inom projektet och vilka eventuella former av kollegialt lärande som sker. Professionsperspektiven fångas genom intervjuer med förskollärare och bibliotekskonsulenter.

Den tredje nivån är tänkt att beskriva och analysera projektets organisation, implementering och samverkansformer. Intervjuer med förskolornas och bibliotekets ledning kommer att ge information om hur ansvarsformuleringar, skapandet av målbilder och förankringsprocesser påverkar projektets genomförande och måluppfyllelse.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål