Text

Hållbart pedagogiskt ledarskap och kollegial samverkan som forum för kvalitets- och utvecklingsarbete i förskolan

En viktig förutsättning för det kollegiala lärandet utgörs av att i det pedagogiska ledarskapet ge pedagoger möjlighet att i kollegiala former identifiera sina egna fortbildningsbehov och att möjliggöra för pedagoger att prova sina nya lärdomar i sin egen praktik. Projektet syftar till att bidra till detta.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2018-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Hallstahammar kommun, Västerås stad, Pysslingen förskolor och forskare vid MDH.

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande lyfts fram som centralt för verksamhetens kvalitet och utveckling såväl av Skolverket som inom förskole- och skolforskning. Skolinspektionen uppmärksammar mot bakgrund av granskningar att förskolechefer i högre utsträckning behöver bli förtrogna med den dagliga verksamheten, i dialog med medarbetarna urskilja utvecklingsområden, driva pedagogiska frågor och utvecklingsarbete i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet.

En grundtanke inom forskningsperspektiv på kollegialt lärande är vikten av att pedagoger i verksamheten aktivt arbetar med att utveckla sitt eget lärande och att detta behöver främjas och organiseras av förskolornas och skolornas ledare. Det finns starkt stöd i senare års forskning att förskole- och skolledningens förtrogenhet med den dagliga praktiken, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och förankra mål är grunden i en väl fungerande förskola och skola. En viktig förutsättning för det kollegiala lärandet utgörs av att i det pedagogiska ledarskapet ge pedagoger möjlighet att i kollegiala former identifiera sina egna fortbildningsbehov och att möjliggöra för pedagoger att prova sina nya lärdomar i sin egen praktik.

Projektet syftar till att bidra till detta. Mångåriga positiva erfarenheter av arbete med forskningscirklar i samverkansprojekt som detta ligger till grund för att forskningscirkeln används som metodologisk ansats för projektet. Forskningscirkeln som form erbjuder goda förutsättningar för att under ledning av forskare samla yrkeskategorier från olika delar av verksamheten till samtal där fokus riktas på den egna verksamheten, där alla ges lika möjlighet att göra sin röst hörd och bli lyssnad på, där dialog grundad på ett vetenskapligt förhållningssätt kan ge upphov till tankar och idéer om konkret didaktisk handling som prövas i praktiken, följs upp och beprövas i cirkeln för att bidra till det fortgående arbetet med kvalitetsutveckling.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål