Text

Hållbart ledarskap – inte bara budget i balans. Hur arbetar rektorer för att leda kollegialt lärande

I det här projektet undersöks hur rektor arbetar (kan arbeta) för att framgångsrikt leda kollegialt lärande, särskilt med tanke på stödåtgärder.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Tidigare studier har visat att det råder osäkerhet och okunnighet bland skolpersonal gällande stödåtgärder: generell anpassning av undervisning, extra anpassningar samt särskilt stöd. I det här projektet undersöks hur rektor arbetar (kan arbeta) för att framgångsrikt leda kollegialt lärande, särskilt med tanke på stödåtgärder. Upplevelser av detta samlas in med hjälp av fokusgrupper med skolledning, lärare och övrig elevhälsopersonal samt med hjälp av så kallade forskningscirklar i vilka dubbelloggar med exempel på kritiska händelser används som underlag för kollegialt lärande. Studien vill bidra till att kunskaperna om framgångsrik ledning av kollegialt lärande fördjupas, särskilt med tanke på stödåtgärder.

Studien bedrivs av Margareta Sandström och Johanna Lundqvist. De är verksamma vid Avdelningen för specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål