Text

Informationsdesign

Rörelserika offentliga miljöer

Projektets övergripande syfte är att bidra till att ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt skapa attraktiva och hållbara samhällen.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet utforskar och testar hur man med utgångspunkt i rörelserikedom kan utforma offentliga lokaler och miljöer för att stödja barn och ungas i deras utveckling inom physical literacy. Detta kan innefatta både utformning av själva byggnaden och dess utemiljö men också placering av byggnaden och funktioner samt användning av interiöra och exteriöra element. Vi har under steg 1 tillsammans med barn tagit fram idéer, skisser och koncept för hur de vill att rörelserika lösningar ska se ut.

I steg 2 utvecklas prototyper utifrån de framtagna skisserna som testas av barn och unga i minst tre offentliga miljöer i Umeå kommun samt i Eskilstuna kommun, vi bidrar även med ökad kunskap om rörelserikedom bland arkitekter, stadsplanerare och fastighetsaktörer genom att ta fram kunskapshöjande innovationer. Tankar om rörelse måste genomsyra offentliga miljöer ända från planeringsprocessen till bygg- och förvaltningspro cessen. Rörelserika offentliga miljöer kräver således ett systemperspektiv där olika aktörer i processen är med och får kunskap om varför vissa beslut fattas.

Vårt steg 2 projekt vill bidra både med kunskap i form av policys och riktlinjer kring rörelserikedom hos offentliga aktörer och privata aktörer som utformar offentliga miljöer, men även med inspirerande prototyper som visar hur rörelserikedom kan tränas i offentliga miljöer. Policys och riktlinjer ska i förlängningen bidra till att rörelserika offentliga miljöer beaktas redan i planeringsstadiet och att involverade aktörer i en planerings- och genomförandeprocess förstår vad som åsyftas. Prototyper kommer fungera som inspirerande exempel.

Det övergripande syftet är att bidra till att ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt skapa attraktiva och hållbara samhällen.

Projektmål

Projektet har som mål att utveckla innovativa lösningar tillsammans med målgruppen och relevanta samhällsaktörer. Dessa lösningar genomyras av kunskap och förståelse om physical literacy som verktyg. För att implementera det nya synsättet och sociala innovationsverktyget, i kontexten offentliga miljöer engagerar projektet aktörer i samhallsplaneringsprocessen för att verka för en förändring på systemnivå. Projektet har även som mål att kommunicera resultat och kunskaper inom och utanför akademiska sammanhang.