Text

Försörjning och skuldsättning

Insatser inom försörjningsstödet som ökar chanserna till självförsörjning

Projektets övergripande syfte är att ge stöd för metodutveckling och lärande med hjälp av resultatutvärdering med formativa inslag.

Start

2023-10-01

Planerat avslut

2028-09-30

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar
Daniel Lindberg, FD, Örebro universitet

 

Om projektet

 

Avslöjande av framgångsfaktorer inom försörjningsstödet

Är du nyfiken på hur samhället bättre kan stödja individer i nöd? Låt oss introducera dig till samproduktionsprojektet: Insatser inom försörjningsstödet som ökar chanserna till självförsörjning. Ett initiativ som syftar till att förbättra metodutveckling och lärande inom försörjningsstödet genom ett systematiskt tillvägagångssätt för utvärdering.

Vad är målet?

Det övergripande målet med projektet är att främja metodutveckling och lärande genom att använda resultatutvärdering med formativa inslag. Men vad innebär det egentligen? Det betyder att vi har som mål att kontinuerligt förbättra sättet vi stöder individer i nöd genom att lära oss av våra ansträngningar och anpassa oss längs vägen.

Hur fungerar det?

Projektet bygger på Mixed Method, en blandad metodansats som kombinerar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder för nya insikter. Det omfattar tre huvuddelar, var och en bestående av flera delstudier. Dessa delstudier kan separat säga mycket om försörjningsstödets insatser och dess verkan, men tillsammans lägger de grunden för en stegvis, sekventiell process för förbättring.

Återkoppling är nyckeln

Regelbunden återkoppling är avgörande för forskningsprocessen. För varje skede av genomförandet hålls återkopplingsseminarier med chefer och personal. Dessa kvartalsvisa sammankomster fungerar som en plattform för att sammanfatta insikter och resultat från studierna och diskutera deras implikationer för framtida åtgärder inom försörjningsstödet.

Utforska resan

Låt oss titta närmare på vad varje studie fokuserar på:

  1. Förståelse för marknadens förväntningar och krav: Vi fördjupar oss i arbetsgivarnas perspektiv på kommunala sysselsättningsinsatser och arbetsmarknadens krav genom intervjuer. Vilka förväntningar har arbetsgivare på sina anställda? Vilka krav ställs på marknaden?
  2. Kartläggning av insatser: Vi genomför en noggrann granskning av pågående och tidigare insatser inom försörjningsstödet. Detta inkluderar att undersöka de metoder och verktyg som används i bedömningsprocesserna, analysera interventioner som syftar till att sysselsätta och aktivera arbetslösa individer, samt utforska vad tidigare forskning säger om dessa frågor.
  3. Testa och utvärdera metoder: Vi testar lovande metoder. Genom att utvärdera interventioner som används i Eskilstuna kommun strävar vi efter att identifiera vad som fungerar, vad som behöver förbättras och hur vi kan uppnå det.

En kontinuerlig förbättringsresa

Vårt arbete slutar inte här. Genom kontinuerlig resultatutvärdering är vi engagerade i att finslipa vårt tillvägagångssätt baserat på både kvalitativa och kvantitativa data. Denna process, som styrs av principer om utveckling under skeende, säkerställer att våra resultat kontinuerligt återkopplas till våra praktiker och driver meningsfull förändring inom försörjningsstödet. Följ med oss på denna upptäckts- och förbättringsresa när vi strävar efter att skapa ett mer stödjande och stärkande samhälle för alla.

 

Projektmål

Samproduktionsprojektet skall bidra till metodutveckling och lärande genom resultatutvärdering med systematiskt återkommande återkopplande (formativa) inslag. Projektet har en övergripande mixad metod och innehåller 3 övergripande delar med totalt 5 delstudier som utgör separata insatser men som samtliga i viss utsträckning bildar grunden för nästkommande fas i en stegvis, sekventiell process. För varje enskild del i genomförandet hålls återföringsseminarier med chefer och personal. Vid dessa seminarier som hålls kvartalsvis sammanfattas de kunskaper som erhållits i projektets studier samt diskuteras konsekvenserna av dem för det fortsatta arbetet inom försörjningsstödet.

Projektets övergripande syfte är att ge stöd för metodutveckling och lärande med hjälp av resultatutvärdering med formativa inslag.